Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - støtte til voksne 2020

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Formål

Formålet med den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) er, at dig, som er ung og udviklingshæmmet eller har andre særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer. Kompetencerne skal gøre dig i stand til en så selvstændig og aktiv deltagelse i dit voksenliv som muligt. Derudover er det formålet, at du eventuelt kan bruge forløbet til videre uddannelse og beskæftigelse.

Ungdomsuddannelsen er ikke en fortsættelse af undervisningen i folkeskolen, men udgør et springbræt til voksentilværelsen. Du skal udvikles til så selvstændig en voksentilværelse som mulig.

Ungdomsuddannelsen indeholder derfor både elementer af almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt møder med den praktiske virkelighed.

STU skal opfattes som den sidste mulighed, når alle andre muligheder for, at du kan opnå en ordinær ungdomsuddannelse er afdækket og udelukket.

STU er ikke en formel kompetencegivende uddannelse (altså en uddannelse, der gør at du kan få en bestemt profession, som for eksempel elektriker eller bager), men ofte et personligt udviklingsforløb.

Målgruppe

Du kan blive tilbudt særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, hvis:

 • Du er udviklingshæmmet eller har særlige behov.
 • Du er mellem 16 og 25 år og har afsluttet grundskolen.
 • Du ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse selvom du får faglig, personlig og/eller specialpædagogisk støtte.
 • Alle andre relevante tilbud om ungdomsuddannelse eller uddannelseskvalificerende forløb er afprøvet eller afdækket, og det er vurderet at de er formålsløse. Det kan fx være produktionsskole, teknisk skole og/eller en erhvervsgrunduddannelse.

Det betyder, at dig, der er ung, men ikke er i målgruppen for en STU, skal inkluderes i de ordinære ungdomsuddannelser.

Det er ikke betegnelsen eller diagnosen for din funktionsnedsættelse, der er afgørende for, om du er berettiget til STU. Det afgørende er derimod, at funktionsnedsættelsen forhindrer dig i at kunne gennemføre anden ungdomsuddannelse.

Der er ikke nogen nedre grænse for, hvor fysisk eller psykisk handicappet du kan være for at være i målgruppen.

Du skal have folkeregisteradresse i Frederikssund Kommune eller have Frederikssund Kommune som handlekommune.

Indhold

Ungdomsuddannelsen skal tilrettelægges så meget som muligt ud fra et hensyn til dine kvalifikationer, modenhed og interesser.

Uddannelsen sammensættes, så der kan tages hensyn til dine eventuelle behov for pleje og omsorg, og så uddannelsesforløbet er tilpasset dine evner og behov.

Uddannelsens forløb og sammensætning bliver beskrevet i din individuelle uddannelsesplan.

Den individuelle uddannelsesplan skal så vidt muligt støtte dig i at blive mere selvstændig, så du kan forsørge og klare dig selv mest muligt, når din uddannelse er afsluttet.

Uddannelsesplanen udarbejdes af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) sammen med dig og dine forældre/værge.

STU indeholder forskellige fag og aktiviteter, blandt andet:

 •  En almendannende del, der retter sig mod din personlig og sociale udvikling kombineret med samfundsfag. Det handler om undervisning, der gavner din mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet. Det kan være bo-undervisning, husholdning, økonomi, transporttræning og kendskab til offentlige tilbud.
 •  Praktik i virksomheder og institutioner, hvor du får mulighed for at prøve at være tilknyttet arbejdsmarkedet.
 • En målrettet del, der handler om at støtte udviklingen af dine interesser, evner og særlige færdigheder. Det kan handle om undervisning, der støtter dig i særlige fritidsaktiviteter. Det kan også handle om eller forberedende aktiviteter i forbindelse med praktikforløb eller lignende.

Uddannelsen består af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, for eksempel praktik i virksomheder og institutioner.

Som udgangspunkt bliver alle de nødvendige elementer for at du kan udvikle dine personlige, sociale og faglige kompetencer indarbejdet i din uddannelsesplan for STU. På den måde skal der ikke ydes støtte til lignende aktiviteter ved siden af din STU. Det gælder også aktiviteter, der har mere fokus på omsorg og sociale aktiviteter, som kan indgå i STU-forløbet for eksempelvis dig med omfattende funktionsnedsættelser.

Der lægges også vægt på, at det konkrete uddannelsestilbud kan rumme dine problemstillinger, inklusiv støtte- og plejebehov, så du ikke får brug for tillægsydelser for at gennemføre forløbet.

Uddannelsesstedet udarbejder på baggrund af den individuelle uddannelsesplan en mere detaljeret plan for din undervisning. Uddannelsesstedet skal udarbejde planen sammen med dig og opstille klare mål ud fra SMART-modellen. SMART-modellen arbejder ud fra, at et mål skal være specifikt, målbart, accepteret, realistisk og tidsafgrænset. Der skal også arbejdes med pædagogiske strategier for din læring hvert år. Uddannelsesstedet skal komme med konkrete beskrivelser af, hvor langt du er nået med delmålene.

Elementer i uddannelsen

Vejledning
Du modtager vejledning af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) før og under uddannelsen.

Afklaringsforløb
STU kan indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvis det bliver vurderet at være hensigtsmæssigt. I afklaringsforløbet afdækkes dine ønsker og muligheder. Det afklares også om det konkrete uddannelsestilbud tilgodeser dig og dine ønsker. I afklaringsforløbet har UU ansvaret for, at der bliver udarbejdet en endelig individuel uddannelses plan til dig. Planen skal laves i samarbejde med dig og dine forældre.

Uddannelsesplan
UU har ansvaret for, at bliver udarbejdet en individuel uddannelsesplan sammen med dig.

Uddannelsesplanen indeholder en beskrivelse af dit uddannelsesforløb, herunder:

• Plan for undervisning, vejledning og delelementer.
• Beskrivelse af træning og praktik.
• Beskrivelse af den samlede uddannelse.

Uddannelsesstedet skal for hvert element i uddannelsen angive, hvor og hvornår et delelement gennemføres. Uddannelsesstedet skal også angive omfang og mål.

STU-visitationsudvalget skal godkende uddannelsesplanen.

Kompetencebevis
Uddannelsestilbuddet har ansvaret for, at der udarbejdes et kompetencebevis, når du afslutter STU-forløbet. Kompetencebeviset beskriver, hvilke kompetencer du har opnået. Kompetencebeviset indeholder også en vurdering af om du har opfyldt målene for hele uddannelsen, og de enkelte uddannelsesdele.

Hvis du afbryder ungdomsuddannelsen, så får du et kompetencepapir for de færdiggjorte uddannelsesdele.

Hvis du er under 18 år, så afklarer Familieafdelingen om du har behov for botilbud og/eller fritidstilbud i forbindelse med et STU-forløb. Hvis du er over 18 år, så afklarer Myndighed om du har behov for botilbud og/eller fritidstilbud i forbindelse med et STU-forløb. Dette sker efter de almindelige visitationsprocedurer.

Omfang og varighed

Uddannelsen er normeret til tre år. Du kan modtage tilbud om ungdomsuddannelse, så snart undervisningspligten ophører. Undervisningspligten ophører ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin. Undervisningspligten ophører senest den 31. juli i det kalenderår, hvor du fylder 17 år. Du kan starte på en STU indtil du fylder 25 år. Uddannelsen kan højest strække sig over fem år.

Du skal mindst have 840 undervisningstimer om året. Det svarer til 28 lektioner á 45 minutter pr. uge i 40 uger, eller 21 lektioner á 60 minutter i 40 uger. Hvis du og dine forældre ønsker det, så kan visitationsudvalget godt se bort fra dette krav, hvis der er særlige grunde til, at det er bedst for dig.

Du kan som regel starte uddannelse i august og januar.

Visitationsudvalget kan godkende en anmodning fra dig om at afbryde uddannelsen midlertidigt på grund af sygdom eller af andre grunde. Du kan efterfølgende anmode om at genoptage uddannelsen – du skal dog genoptage uddannelsen inden du fylder 25 år.

Visitationsudvalget vil så behandle din anmodning om at genoptage uddannelsen, og der træffes en ny afgørelse.

Tildeling

Du har ikke selv krav på at vælge dit konkrete uddannelsestilbud. Du og dine forældre vil blive hørt og inddraget, men det er STU-visitationsudvalget, der vælger det konkrete tilbud. Valget bliver truffet på baggrund af en faglig og økonomisk vurdering af sagen

Der bliver lagt stor vægt på, at det konkrete uddannelsestilbud støtter dig i at blive, så selvstændig og selvforsørgende som muligt efter din uddannelse.

STU-visitationsudvalget træffer afgørelse om:

 • Hvorvidt du er i målgruppen for STU
 • Godkendelse af uddannelsesplan, herunder andelen af praktiske aktiviteter
 • Hvorvidt STU-forløbet skal starte med et afklaringsforløb og længden af dette
 • Ændringer i uddannelsesplanen, for eksempel ændring af mål, uddannelsessted, forløb eller økonomi
 • Afbrydelse af uddannelsesforløb, hvis ikke du møder frem/deltager
 • Anmodning fra dig om at holde pause
 • Anmodning fra dig om ikke at overholde alderskravet ved genoptagelse af uddannelsen.

Levering af ydelsen

STU-forløb kan blive leveret af:

 • Kommunale institutioner, der tilbyder undervisning efter lov om specialundervisning for voksne
 • Efterskoler i form af særligt tilrettelagte forløb
 • Husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og folkehøjskoler
 • Produktionsskoler
 • Institutioner med erhvervsrettede uddannelser
 • Daghøjskoler
 • Værksteder og andre institutioner

Frederikssund Kommune anvender så vidt muligt egne tilbud, der er godkendt til at levere STU-undervisning.

Uddannelseselementer med praktik, praktiske færdigheder eller træning kan leveres af virksomheder og institutioner.

Et STU-forløb kan sammensættes af delforløb fra forskellige leverandører. Prøveforberedende fag fra VUC kan indgå i et STU-forløb, men hele offentligt godkendte uddannelser kan ikke indgå.

Frederikssund Kommune vedlægger afgørelse og kontrakt, når der indgås aftale med uddannelsesstedet, hvor opfølgningskrav med videre er beskrevet.

Dokumentation

Forløbet kan være en del af din samlede handleplan efter servicelovens § 141.

Uddannelses- og undervisningsplanen bruges som aktive styringsredskaber i løbet af skoleåret for at sikre, at der bliver arbejdet med dine mål og din udvikling.

Der udarbejdes statusbeskrivelser to gange om året, som forholder sig til om du har opfyldt målene i uddannelsesplanen.

Opfølgning

Tre måneder efter, at du er startet på dit STU-forløb, så vil UU-vejlederen første gang følge op på uddannelsesforløbet sammen med dig, dine forældre og skole. I den forbindelse vil din uddannelsesplan blive justeret, hvis der er behov for det.

Hvis dit STU-forløb er startet med et afklaringsforløb, så bliver der udarbejdet en endelig uddannelses plan for dig, når du afslutter afklaringsforløbet.

Der bliver fulgt op på dit uddannelsesforløb efter behov, men mindst en gang om året. Opfølgningen sker ved statusmøder med uddannelsesstederne og dig.

Ved opfølgningen lægges vægt på, om du udvikler dig, om målene i uddannelsesplanen er opfyldt/på vej til at blive opfyldt, og om målene stadig er relevante. Ved opfølgningen justeres din individuelle uddannelsesplan, og der sættes mål for det kommende uddannelsesår.

Din sag bliver fremlagt for STU-visitationsudvalget, hvis der er behov for:

 • At visitere dig til et nyt uddannelsestilbud
 • Ændringer i dit uddannelsesforløb
 • Stoppe dit uddannelsesforløb

Krav til uddannelsesstederne:
Uddannelsesstederne skal melde tilbage til Myndighed, hvis du har været fraværende fra uddannelsen i mere end syv undervisningsdage i træk, eller hvis du har haft et samlet fravær på mere end 10 undervisningsdage i løbet af seks måneder.

Uddannelsesstederne skal fremsende fremmødestatistik inklusiv begrundelse for fravær til Myndighed, hvis de bliver bedt om det.

Uddannelsesstederne skal melde tilbage til Myndighed, hvis du ikke trives, eller hvis der er konkrete udfordringer i dit uddannelsesforløb.

Hvis der kommer en melding om fravær, så følger UU-vejlederen op og kontakter dig og uddannelsesstedet for at drøfte og vurdere årsagen til fraværet.

Hvis UU-vejlederen vurderer, at der er behov for at visitere dig til et andet uddannelsestilbud eller sætte uddannelsen på pause, så bliver sagen fremlagt på STU-visitationsudvalgets næste møde.

Uddannelsesstederne fremsender som hovedregel halvårlige statusredegørelser til kommunen.

Hvis kommunen inden for et år modtager to eller flere meldinger om fravær fra et uddannelsestilbud, så skal UU-vejlederen altid fremlægge sagen for STU-visitationsudvalget. Udvalget vil så drøfte sagen og tage stilling til det videre forløb.

Egenbetaling

Du skal ikke selv betale for din ungdomsuddannelse.

Udgifter til transport mellem dit hjem og uddannelsesstedet skal afholdes efter gældende regler, som fremgår af vejledningen til loven.

Lovgrundlag

Lov nr. 783 af 15. juni 2015 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Bekendtgørelse nr. 739 af 3. juni 2016 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Vejledning nr. 9534 af 3. juni 2016 om lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov med ændringer.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 10 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Social- og Sundhedsudvalget.