Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Rehabiliteringsforløb

Formål med indsatsen

Formålet med et rehabiliteringsforløb er at forbedre dit funktionsniveau, så du får bedre mulighed for selv at klare personlig pleje og praktiske opgaver i hverdagen. Ved at få mulighed for igen at klare mere selv, forventes din livskvalitet at kunne øges.

Målgruppe

Du kan blive tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvis du er i målgruppen for praktisk hjælp og personlig pleje. Samtidig skal der være en forventning om, at et rehabiliteringsforløb vil nedsætte dit behov for praktisk hjælp og personlig pleje.

Indhold

Dit behov og dine ressourcer er med til at bestemme indholdet og omfanget af den hjælp og støtte, som indgår i rehabiliteringsforløbet. I samarbejde med dig, og eventuelt dine pårørende, fastsættes der konkrete mål for rehabiliteringsforløbet. De mål vil løbende blive evalueret i samarbejde mellem dig og din forløbskoordinator.

Rehabiliteringsforløb kan kombineres med andre indsatser fra serviceloven som for eksempel socialpædagogisk støtte § 85 og genoptræning § 86 stk. 1.

Et rehabiliteringsforløb er helhedsorienteret og tværfagligt. Forløbet kan indeholde følgende indsatser:

• Fysisk træning
• Motivation
• Vejledning i arbejdsstillinger, brugen af dine ressourcer og lignende
• Bedre brug af hjælpemidler
• Kostvejledning
• Indsatser rettet mod ensomhed
• Indsatser rettet mod nedsat deltagelse i samfundslivet
• Andre tiltag, der kan gøre dig mere selvhjulpen

Rehabilitering omhandler primært de opgaver, der er beskrevet i kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp. Rehabilitering kan også handle om forebyggelse i form af råd og vejledning, for eksempel i forhold til indretning af din bolig, at planlægge strukturere dine dagligdagsopgaver samt mindre hjælpemidler.

Omfang og varighed

Rehabilitering kan udføres døgnet rundt afhængigt af dit behov for træning, støtte og vejledning, når ydelsen omhandler personlig pleje.

Støtte, vejledning og træning i forhold til praktisk hjælp gives i hverdagen i dagtimerne.

Rehabilitering er altid tidsbegrænset, og har altid afgrænsede mål. Forløbet leveres af medarbejdere med de relevante kompetencer.

Rehabiliteringsforløb er ikke omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Rehabiliteringsforløb kan i nogle tilfælde leveres i samarbejde med en privat leverandør.

Lovgrundlag

Serviceloven § 83a.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget