Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Misbrug - behandling for alkoholmisbrug

Formål med indsatsen

Formålet med behandlingen er at skabe rammer og muligheder for, at du kan ændre på dit forbrug af alkohol. Derigennem skal du opnå bedre livskvalitet og flere muligheder.

Målet med behandlingsindsatsen kan være at:

 • Stoppe dit misbrug.
 • Reducere dit misbrug.
 • Stabilisere og give dig kontrol over misbruget.

Værdier og normer
Vi stræber efter at din behandling er helhedsorienteret, og koordineres med de eventuelle andre indsatser som du eller din familie modtager.

Alle tilbud og ydelser har til formål, at rusmidler ikke skal være styrende og ødelæggende for dit liv – og dermed også for omgivelserne.

Familieperspektivet og børns og unges trivsel tænkes ind i alle faser af behandlingen.

Målgruppe

Du kan blive tilbudt behandling af alkoholmisbrug, hvis du eller dine pårørende har et problematisk forbrug af alkohol, der kræver det.

Alle kan få uforpligtende rådgivning om egne eller pårørendes misbrugsproblemer og blive vejledt om mulighederne for behandling.

Indhold

Indholdet af behandlingen tager udgangspunkt i din situation samt dine udfordringer, ressourcer og ønsker.

Som udgangspunkt ydes rådgivning og vejledning til dig med misbrugsproblemer, dig, som er pårørende til en med misbrug og andre med behov for rådgivning og vejledning. Rådgivning og vejledning kan gives anonymt.

Hvis du henvender dig til Novavi (som er kommunens hovedleverandør af misbrugsbehandling), så bliver behandlingsforløbet indledt med en grundig udredning igennem samtaler med dig. Derefter tages der stilling til, hvilket behandlingsforløb, der skal startes op.

Der vil i fleste tilfælde være tale om ambulant behandling (behandling, som ikke kræver indlæggelse på sygehus), som kan bestå af følgende elementer:

 • Ambulant afrusning
 • Medicinsk behandling
 • Psykosocial behandling (behandling, der berører både det psykologiske og det sociale)
 • Familie- og pårørendetilbud
 • Individuelle samtaler
 • Gruppeforløb

Dagbehandling
I særlige tilfælde kan du blive tilbudt mere intensive forløb i form af dagbehandling.

Familiebehandling
Du kan blive tilbudt familiebehandling, hvis der i din familie er børn under 18 år med alkoholproblematikker.

Døgnbehandling
Du kan i helt særlige tilfælde blive tilbudt døgnbehandling, hvis dit behov for behandling er så stort, at det i en periode er nødvendigt med et ophold i et beskyttet miljø døgnet rundt. Det vil ofte være dig, som har behov for afgiftning eller nedtrapning i strukturerede rammer før du kan starte i en egentlig behandling.

Afklaring af dit behov for døgnbehandling foregår i et samarbejde mellem dig, Myndighed i Frederikssund Kommune og misbrugsbehandlingsstedet.

Som udgangspunkt skal du have afprøvet ambulant behandling før det afklares om du kan blive tilbudt døgnbehandling. I den forbindelse skal misbrugsbehandlingsstedet udarbejde en kortlægning af dig.

Omfang og Varighed

En behandlingsplan vil beskrive dine kort- og langsigtede mål med behandlingen. Behandlingsplanen vil også beskrive, hvilke forpligtigelser, som du har for at løse din udfordring med misbrug.

Døgnbehandling
Som udgangspunkt kan du blive tilbudt døgnbehandling i op til to måneder. Bagefter kan du eventuelt overgå til anden behandling.

Tildeling

Behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter, at du har henvendt dig til kommunen med et ønske om at komme i behandling.

Dette gælder dog ikke i forhold til ansøgning om døgnbehandling, hvor du må forvente en længere sagsbehandlingstid. Du vil i den mellemliggende periode altid blive tilbudt ambulant behandling.

Hvis du bor i Frederikssund Kommune, så kan du altid henvende dig til kommunens misbrugsbehandlingscenter, Novavi og modtage ambulant behandling.

Det er Frederikssund Kommune, som er myndighed og afgør om du skal tilbydes dag- eller døgnbehandling.

Hvis det bliver skønnet, at et ambulant behandlingstilbud eller et dagtilbud ikke er nok, så kan du eller behandlingsstedet søge om et døgntilbud. En rådgiver fra Myndighed vil derefter udarbejde en faglig voksenudredning af dig. Udredningen vil tage udgangspunkt i det forløb, som misbrugsbehandleren starter med dig. Rådgiveren indhenter i den forbindelse oplysninger om:

 • Personoplysninger
 • Beskrivelse af misbrugets omfang og historik
 • Behandlingsbehovet
 • Dine målsætninger
 • Din motivation for behandling
 • Din nuværende livssituation
 • Din helbredsmæssige og psykiske tilstand
 • Tidligere behandlingstilbud, gennemførelse og tilbagefaldsmønster
 • Hjemmeboende børn
 • Materiale fra øvrige fagområder, der er involveret i sagen

Hvis du bliver tilbudt døgnbehandling, så skal der være en plan for strukturerede indsatser efter døgnbehandlingen. Der skal i planen være fokus på for eksempel bolig beskæftigelse og efterbehandling. Derfor skal alle relevante samarbejdspartnere inddrages i planen, så den kan startes i forlængelse af din døgnbehandling.

For at kunne blive tilbudt døgnbehandling, så skal du være i målgruppen for et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. En rådgiver fra Myndighed vil sammen med dig udarbejde en voksenudredning, der klarlægger dit funktionsniveau.

Levering af ydelsen

Du kan selv vælge din leverandør af ambulant behandling. Leverandøren skal dog indgå i den kommunale forsyning, hvilket vil sige at tilbuddet skal have en samarbejdsaftale med mindst én kommune. Du kan altså vælge tilbud i hele landet. Du kan finde tilbud, der har indgået samarbejdsaftale med minimum en kommune på www.tilbudsportalen.dk

Frederikssund Kommune har ikke sit eget misbrugsbehandlingstilbud. I stedet har kommunen indgået en aftale med Novavi, som hovedleverandør af misbrugsbehandling til dig, som er afhængig af stoffer eller alkohol.

Derudover arbejder kommunen sammen med KABS om anonym behandling af stofmisbrug efter servicelovens § 101 a.

Valg af døgntilbud bliver foretaget på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Der benyttes ikke faste leverandører af døgnbehandling.

Der er frit valg af døgnbehandlingstilbud. Det skal være af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret dig til.

Kvalitetskrav til leverandøren

Hvis Frederikssund Kommune vil indgå en samarbejdsaftale med et alkoholbehandlingstilbud, så skal tilbuddet pris- og kvalitetsmæssigt være sammenligneligt med kommunens hovedleverandør, Novavi.

Novavi og andre leverandører skal:

 • Levere behandling efter evidensbaserede behandlingsmetoder (det vil sige metoder, hvor det er dokumenteret, at de virker).
 • Have relevant sundheds- og/eller socialfaglig uddannet personale.
 • Være godkendt af Socialtilsynet.
 • Fremgå af Tilbudsportalen.

Tilsynsrapporten fra Socialtilsynet skal vurderes inden, der indgås kontrakt med en leverandør om behandling af dig.

Opfølgning

Frederikssund Kommune følger tæt op på dit behandlingsforløb via statusnotater fra behandlingsstedet. Dette for at sikre, at din behandling går fremad.

Hvis du ikke følger behandlingen som aftalt, så kan behandlingen stoppes uden varsel.

Egenbetaling

Du skal ikke betale for behandling af alkoholmisbrug – heller ikke for medicinsk behandling.

Døgnbehandling består af en behandlingsdel og en opholdsdel. Du skal selv betale for opholdsdelen. Hvis du under døgnbehandlingen stadig skal betale husleje, så skal du ikke betale for ophold, men kun for kost, vask med videre.

Særlige forhold

Efter lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet er der ingen klageadgang for afgørelser truffet om alkoholbehandling efter Sundhedslovens § 141.

Du kan ikke klage over, at der ikke visiteres til en bestemt type af behandling.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §141

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 10 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Social- og Sundhedsudvalget.