Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - støtte til voksne 2020

Ledsagerordning

Formål med indsatsen

Formålet med ledsagelse er, at:

• Give dig mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter uden at skulle bede familie, venner eller medarbejdere i for eksempel botilbud om hjælp.
• Medvirke til, at du kan leve på så normale vilkår som muligt, selvom du har betydelig og varig nedsat funktionsevne.
• Sikre dig de bedste muligheder for at deltage i samfundet.

Målgruppe

Du kan blive tilbud ledsagelse, hvis du er mellem 18 og 67 år og har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ordningen er for dig, som:

• Ikke kan færdes uden for hjemmet
• Selv kan efterspørge ledsagelse uden socialpædagogisk indhold
• Kan give udtryk for et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter (ikke nødvendigvis via tale)
• Er bevidst om indholdet af aktiviteten

Hvis du er visiteret til ledsageordningen inden det 67. år, så bevarer du retten til ordningen efter du går på folkepension - så længe du stadig er i målgruppen.

Hvis du har nedsat funktionsevne på grund af sindslidelse eller sociale årsager, så er du ikke omfattet af ledsageordningen.

Indhold

Du bestemmer, hvor du skal ledsages til, og hvad der skal ske. Ledsagelsen omfatter ikke socialpædagogisk støtte.

Støtten omfatter selve ledsagelsen uden for hjemmet. Støtten omfatter også de opgaver, som er direkte forbundet med ledsagelsen. Det kan for eksempel være støtte til at tage overtøj af og på, komme på toilet, køre bil, kommunikere og så videre.

Ledsageordningen kan for eksempel bruges til ledsagelse til indkøb, til at deltage i kulturelle arrangementer, til udflugter og ferieture

Du kan modtage ledsagelse i forskellige tidsrum, for eksempel om aftenen.

Omfang og varighed

Du kan blive tilbudt op til 15 timers ledsagelse om måneden.

Hvis du bor i botilbud, hvor noget af ledsagelsen er en del af tilbuddets ydelser, kan det samlede gennemsnitlige antal ledsagetimer ikke overstige 15 timer om måneden.

Du kan spare timer sammen til længere ture eller ferier. Du kan højst spare 90 timer sammen inden for seks måneder. Det betyder, at timer ud over de 90, som du ikke har brugt bortfalder.

Levering af ydelsen

Frederikssund Kommune har indgået aftale med Bruger Hjælper Formidlingen omkring administration af din ledsageordning. Det betyder, at det er Bruger Hjælper Formidlingen, der godkender og ansætter ledsageren. Det er også Bruger Hjælper Formidlingen, som udbetaler løn til din ledsager. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst.

Du har mulighed for frit at vælge ledsager, som så ansættes under Bruger Hjælper Formidlingen. Som udgangspunkt, kan du ikke ansætte personer, som du har en tæt tilknytning til for eksempel din ægtefælle, søskende, forældre eller børn.

Du kan skifte ledsager med en måneds varsel fra udgangen af den måned, hvor du har bedt om at skifte ledsager.

Kvalitetskrav til leverandøren

Der er ingen formelle uddannelseskrav til ledsageren. Ledsageren bør have handicapkendskab. Ledsageren skal være i stand til at møde dig med respekt og medmenneskelighed.

Ledsageren har tavshedspligt og skal have ren straffeattest.

Ledsageren skal have gyldigt kørekort, hvis der er behov for bilkørsel i ledsagelsen.

Ledsageren indsender hver måned timesedler til Bruger Hjælper Formidlingen for at dokumentere dit forbrug af ledsagetimer.

Ledsageren er forpligtet til at orientere Bruger Hjælper Formidlingen, hvis du ikke længere ønsker eller er i stand til at benytte ordningen.

Egenbetaling

Hvis du ønsker at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til din og din ledsagers transport.

Kommunen kan dog yde et årligt tilskud på 901 kr. (2019), som skal dække din ledsagers udgifter.

Lovgrundlag

Servicelovens §97

Hvem skal jeg kontakte

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 10 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Social- og Sundhedsudvalget.