Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Genoptræning (efter Sundhedsloven)

Formål med indsatsen

Formålet er at sikre målrettede, sammenhængende og effektive genoptræningsforløb.

Målgruppe

Du kan modtage et genoptræningsforløb, hvis du har fået en genoptræningsplan med henvisning til almen genoptræning.

Du kan få en genoptræningsplan med henvisning til almen genoptræning efter, at du er blevet udskrevet fra hospital eller skadestue, hvis:

  • Hospitalet eller skadestuen vurderer, at du har brug for genoptræning
    og
  • Hospitalet eller skadestuen vurderer, at genoptræningen kan foregå uden for hospitalsregi

Indhold

Genoptræningen foregår som udgangspunkt på et af kommunens træningscentre. Genoptræningen foregår på hold eller som individuel træning. Kommunens fysio- eller ergoterapeut kan dog vurdere, at træningen skal foregå i dit eget hjem.

Træningen tager udgangspunkt i dine ressourcer. For at genoptræningen kan lykkes, skal du være motiveret og medvirke aktivt.

Omfang og varighed

Genoptræningsforløbet vil blive startet senest syv kalenderdage efter, at du er blevet udskrevet fra hospital eller skadestue med en genoptræningsplan (medmindre, at der står i din genoptræningsplan, at forløbet skal starte på et andet tidspunkt).

Genoptræningen ydes med udgangspunkt i din individuelle genoptræningsplan og dine individuelle mål. Genoptræningens omfang og varighed bliver fastsat efter en faglig vurdering af fysio- eller ergoterapeuten.

Din træning kan i perioder blive varetaget af fysio- og ergoterapeutstuderende under vejledning af en klinisk underviser.

Genoptræningen foregår i gennemsnit to gange om ugen med henblik på, at du på sigt selv kan varetage din træning. I nogle forløb, kan genoptræningen blive varetaget af dig selv med terapeuten som konsulent.

Der tilbydes ikke genoptræning i aftentimerne eller i weekend og helligdage. I ferieperioder, kan træningstilbuddet blive sat ned, men der tages hensyn til dine træningsbehov.

Du vil blive kontaktet inden for fem hverdage efter, at kommunen har modtaget din genoptræningsplan.

Frit valg

Genoptræning er omfattet af frit valg. Du har derfor mulighed for at vælge et genoptræningstilbud i en anden kommune. Andre kommuner kan afslå at genoptræne dig, hvis de ikke har plads til dig af hensyn til deres egne borgere.

Du kan vælge at modtage genoptræningen hos en privat leverandør, hvis ikke kommunen kan tilbyde dig at starte genoptræningen inden for syv kalenderdage efter, at du er blevet udskrevet fra hospital eller skadestue. Genoptræningen hos den private leverandør skal samtidig kunne startes tidligere end det tidspunkt som kommunen tilbyder dig. Dette gælder kun genoptræning på basalt niveau. Altså gælder syvdagesfristen ikke, hvis forløbet vurderes til at være på avanceret niveau

Du kan vælge private leverandører, som Kommunernes Landsforening (KL) har en aftale med.

Frit valg gælder ikke, hvis genoptræningen skal foregå på hospital eller skadestue.

Hvis der er sundhedsfaglige grunde til, at din genoptræ-ningsplan først skal starte senere end, når du bliver ud-skrevet, så beregnes fristen først fra dette tidspunkt.

Egenbetaling

Genoptræning efter Sundhedsloven er gratis.

Transport

Som udgangspunkt er du selv ansvarlig for at komme til og fra genoptræningsstedet. I visse tilfælde, kan du få dækket udgifter til transport eller blive kørt til og fra behandling på genoptræningsstedet. Træningsenheden vurderer dit eventuelle behov for transport.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 140.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget.