Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Aktivitets- og samværstilbud

Formål med indsatsen

Formålet med aktivitets- og samværstilbud er at tilbyde en målrettet indsats, der skal udvikle og vedligeholde din funktionsevne samt kompensering og omsorg, når du har behov for det. Dette skal foregå i et miljø præget af aktivitet og samvær.

Målgruppe

Kommunen har både tilbud, som du kun kan bruge, hvis du er visiteret og tilbud, som du kan bruge uden at være visiteret.

Du kan blive tilbudt aktivitets- og samværstilbud, hvis du har behov for en længerevarende indsats under trygge og genkendelige rammer. Derudover skal du have brug for:

  • Udvikling og vedligeholdelse af dine færdigheder samt oplevelse af livskvalitet i et trygt miljø.
  • Særlig omsorgsmæssig støtte i løbet af dagen.
  • Socialt samvær og aktiviteter i et fællesskab, hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre.
  • Et tilbud, der er mere støttende og kompenserende end beskyttet beskæftigelse.

Indhold

Der er i aktivitets- og samværstilbuddene behov for kontinuitet og omfattende støtte og omsorg i forbindelse med almindelige daglige funktioner. Samtidig er der fokus på samarbejde og udvikling af dine muligheder og kompetencer, så du bliver støttet i at tage styring i eget liv efter evne.

Tilbuddet kan eksempelvis indeholde:

  • En målrettet pædagogisk og sundhedsfaglig indsats, der støtter og styrker dine muligheder for at håndtere hverdagens gøremål. Det kan for eksempel være spisning, fysisk og sansemotorisk træning, sprogstimulation, personlig pleje, medicinadministration og kreative aktiviteter.
  • Fokus på udvikling af dine sociale kompetencer og opbygning af netværk
  • Støtte til fritidsaktiviteter og aktiv livsstil, for eksempel idrætsforeninger og klub.
  • Tæt samarbejde og fælles mål med samarbejdspartnere omkring dig

Du kan modtage aktivitets- og samværstilbud sammen med beskyttet beskæftigelse eller særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Omfang og varighed

Omfang og varighed bestemmes af dine behov og ønsker ud fra en individuel faglig vurdering.

Aktivitets- og samværstilbud foregår i hverdagene, og du kan blive tilbudt to til fem dage om ugen.

Klubtilbud gives en til tre dage om ugen på baggrund af en individuel vurdering, hvor dine øvrige tilbud og boligsituation inddrages.

Som udgangspunkt vil du blive henvist til kommunale tilbud i Frederikssund.

Egenbetaling

Taksten inkluderer alle beskrevne ydelser og aktiviteter. Hvis du deltager i arrangementer, ture eller andet, så skal du selv betale. Det er frivilligt at deltage i arrangementer og ture.

Din betalingskommune betaler for transport til og fra dit tilbud, hvis du har betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og er visiteret til et aktivitets- og samværstilbud.

Lovgrundlag

Servicelovens § 104.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 10 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Social- og Sundhedsudvalget.