Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - støtte til voksne 2020

Afløsning og aflastning

Formål med indsatsen

Formålet er at afløse eller aflaste dig, der er ægtefælle, forælder eller nær pårørende til en borger med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som du passer i jeres hjem. Herigennem skal du fortsat have mulighed for at leve et aktivt liv med egne interesser og sociale kontakter.

Derudover, skal det sikres, at man som borger kan blive boende længst muligt i egen bolig med den mindst indgribende indsats.

Målgruppe

Du kan blive tilbudt afløsning og aflastning, hvis du passer en person over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i eget hjem.

Personen skal bo i egen bolig med dig, som er ægtefælle, forælder eller anden nær pårørende. Samtidig skal personen ikke kunne være alene.

Hvorvidt du er i målgruppen for afløsning og aflastning bliver blandt andet vurderet på baggrund af:

• Din families samlede situation
• Om alle alternative muligheder er tilstrækkeligt afprøvet
• Din pårørendes egne ressourcer og behov
• Dine ressourcer og behov

Indhold

Afløsning ydes som udgangspunkt i tidsrummet 8-16 på hverdage. Afløsning gives i hjemmet og omfatter omsorg og samvær.

Aflastning ydes uden for hjemmet som dag-, nat- eller døgnophold i et passende tilbud. Ophold i tilbud skal:

• Dække din pårørendes behov for støtte til personlig pleje og praktisk hjælp
• Dække din pårørendes behov for omsorg og tryghed i forudsigelige rammer
• Tilbyde aktivitet og samvær i et tilstrækkeligt omfang
• Sikre, at din pårørende bliver støttet og motiveret til at blive mere selvstændig gennem træning og vejledning

Ydelsen indeholder ikke personlig pleje eller praktisk hjælp efter servicelovens § 83 eller socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.

Ydelsen indeholder ikke overvågning.

Afløsning og aflastning er uafhængigt af hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83.

Omfang og varighed

Afløsning ydes efter en konkret og individuel vurdering som et antal timer pr. døgn eller måned. Som udgangspunkt kan du højst få 20 timers afløsning om ugen.

Aflastning ydes efter en konkret og individuel vurdering som et antal dage eller døgn pr. år. Som udgangspunkt kan du højst få 60 døgns aflastning om året.

Det samlede antal timer eller døgn kan blive fordelt på hverdage, weekender og i sammenhængende ferieperioder.

Levering af ydelsen

Valget af din leverandør af afløsning, bliver aftalt med dig.

Aflastning leveres af dagtilbud eller midlertidige nat- eller døgntilbud, som er godkendt og optaget på Tilbudsportalen. Døgnaflastningsophold tilbydes i midlertidige botilbud, jævnfør servicelovens § 107. Der er ikke frit valg af aflastningstilbud.

Kvalitetskrav til leverandøren

Leverandører af dag-, nat- eller døgntilbud skal overholde disse krav:

• Arbejdsmiljøloven, som siger, at arbejdet skal udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
• Leverandøren skal sikre, at arbejdet udføres med respekt og tager hensyn til dig og dine pårørende i hjemmet.
• Leverandøren skal sikre, at de metoder der bruges i det pædagogiske arbejde, tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Metoderne skal bruges ud fra et individuelt og helhedsorienteret perspektiv.
• Frederikssund kommunes kvalitetstandard.
• Reglerne om tavshedspligt.
• Det er tilbuddets ansvar, at der altid er ansat personale, der har de faglige kvalifikationer til at løse arbejdsopgaverne.

Egenbetaling

Der er ingen egenbetaling for afløsning.

Myndighed vil vurdere dit indkomstgrundlag, og derefter afgøre, om du selv skal betale for aflastningstilbuddet.

Lovgrundlag

Servicelovens §84.