Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Ydelser i Plejebolig

Formål med indsatsen

Formålet med en plejebolig er at imødekomme borgere, der har et stort behov for hjælp hele døgnet, og som har brug for at have plejepersonale tæt på.

Målgruppe

Målgruppen er dig, som er visiteret til (og bor i) en plejebolig i Frederikssund Kommune. 

Alle beboere, som har behov for hjælp og støtte til personlig pleje, omsorg eller praktiske opgaver kan modtage ydelser i plejeboliger. Dette gælder også, hvis du har:

 • Betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Et stort behov for pleje og praktisk hjælp døgnet rundt

Et behov for samvær og tæt kontakt til plejepersonale

Indflytning og indretning

Når du får tilbudt en plejebolig, modtager du en pjece, som beskriver det omsorgscenter, du er visiteret til. Pjecen indeholder også praktiske informationer.

Du kan flytte ind i plejeboligen alle dage i ugen. Vi anbefaler, at du flytter i dagtimerne på en hverdag. Omsorgscentret stiller en vogn til rådighed, som du kan bruge til at transportere dine ting.

Vi anbefaler, at du taler med centerlederen (eller afdelingslederen) om, hvordan du bedst indretter din bolig. Der skal nemlig være plads til, at du kan bruge dine hjælpemidler, og der skal tages hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø. Indretning med tæpper på gulvene skal aftales med ledelsen på omsorgscenteret.

Støtte

Når du flytter ind vil du (ind til andet er aftalt) modtage den støtte, som du har modtaget frem til indflytningen. Med din samtykke, indhenter omsorgscentret informationer om den støtte, som du tidligere har fået.

Indenfor de første to uger får du besøg af en områdeleder og en medarbejder fra omsorgscentret. I samarbejde med dig vurderes det, hvordan du klarer din hverdag, og hvilke opgaver du har brug for støtte til. Du har mulighed for at have pårørende med til denne samtale.

Du vil få tildelt en kontaktperson blandt personalet. I samarbejde med dig vil kontaktpersonen lave en samlet plan for din støtte. Planen beskriver konkrete ydelser og tilrettelæggelsen af din hverdag, herunder tilbud om mad og tilbud om aktiviteter. Du får udleveret en kopi af planen for støtten samt kalender med aktivitetstilbuddene og menuplan.

Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen

Hvad, der skal være til stede for at opleve livskvalitet er individuelt. Derfor vil omfanget af din støtte afhænge af din konkrete situation. Udgangspunktet vil altid være at støtte og hjælpe dig til at opretholde din fysik, dine kræfter og ressourcer så du kan klare så meget som muligt selv. Hvis der sker væsentlige forandringer for dig, så bliver støtten tilpasset dine ændrede behov.

Personlig pleje kan omfatte:

 • Personlig hygiejne.
 • Bad; sengebad eller brusebad (hyppighed efter behov og aftale).
 • Hårvask.
 • Tand- og protesepleje.
 • Barbering.
 • Frisering.
 • Negleklipning (ukompliceret).
 • Øvre-/nedre toilette.
 • Mund-/øjenpleje.
 • Hudpleje.
 • Af- og påklædning.
 • Toiletbesøg.
 •  Kateter- og stomipleje.

Hjælpemidler kan omfatte:

 • Høreapparater, herunder rensning og batteriskift.
 • Brillepudsning.
 • Støttestrømper.
 • Støttekorset.
 • Proteser.
 • Halskraver.

Medicin kan omfatte:

 • Hjælp til at indtage medicin.

Madtilbuddet kan omfatte:

 • Alle dagens måltider.
 • Diætkost.
 • Hjælp til at indtage måltider.
 • Samvær omkring måltidet.
 • Ernæringsvurdering og -vejledning.

Rengøring kan omfatte:

 • Tørre støv af.
 • Støvsugning.
 • Gulvvask.
 • Badeværelsesinventar.
 • Aftørring af udvendige flader.
 • Skift af sengelinned.

Tøjvask kan omfatte:

 • Sortering af vasketøj.
 • Vask af tøj hos privat leverandør.
 • At lægge tøj på plads i skabe.

Hverdagsliv kan omfatte:

 • Støtte til at strukturere hverdagen.
 • Dagligliv i din egen bolig ved at skabe/bevare indhold i din hverdag.
 • Dagligliv ude ved at bevare kontakter, for eksempel ved tilmelding til aktiviteter i huset eller hjælp til telefonopkald.
 • Efter aftale med dig, kan personalet støtte dig i at få kontakt til besøgsvenner eller andre frivillige.

Sygeplejeydelser:

Omsorgscentrene har ansat sygeplejersker, som varetager ydelser efter sundhedsloven, blandt andet:

 • Sundhedssamtale.
 • Observation.
 • Undersøgelser og behandling.
 • Vejledning og rådgivning.
 • Medicinadministration.
 • Samarbejde med praktiserende læge.

Sygeplejersken og din læge vil vurdere om dosispakket medicin er en mulighed. I så fald, vil din medicin blive doseret på apoteket.

Træningsydelser:

Omsorgscentrene har ansat terapeut som tilbyder:

 • Vedligeholdende holdtræning.
 • Undersøgelse og vurdering af hjælpemidler.
 • Vejledning og rådgivning.

Medbestemmelse:

 • På det enkelte omsorgscenter er du i fokus, og der arbejdes målrettet og tværfagligt for at imødekomme de ønsker og drømme, du fortsat har til livet.
 • Der afholdes beboermøder mindst fire gange årligt i beboergrupperne. Formålet er at sikre information og medbestemmelse. Samtidig er formålet at styrke dialogen og netværket mellem dig og de andre beboere. Emner ved beboermøderne er eksempelvis det gode hverdagsliv, måltidet og idéer og planer til en kommende højtid.
 • To gange årligt inviteres til et arrangement for både beboere og pårørende. Formålet er at informere om nye tiltag på centeret og andre vigtige emner, for eksempel ny lovgivning.

Praktiserende læge:
Som udgangspunkt beholder du din privatpraktiserende læge. Ved indflytningen bliver du informeret om, hvorvidt centret har en plejehjemslæge tilknyttet. Hvis der er tilknyttet en læge, anbefales det at skifte til denne.

Omsorgstandpleje:
Personalet orienterer dig om procedure og økonomiske vilkår for visitation til omsorgstandpleje.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen

Ind- og udflytning omfatter ikke:

 • Hovedrengøring ved indflytning og fraflytning.
 • Teknisk service ved indflytning, for eksempel at hænge gardiner op, installere lamper og sætte reoler på plads.
 • At tømme boligen ved fraflytning.

Personlig pleje omfatter ikke:

 • Negleklipning på fødder, som kræver specialredskaber (for eksempel i tilfælde af sukkersyge, dårligt kredsløb, nedgroede negle etc.)
 • Afhentning af medicin på apotek.
 • Aflevering af prøvemateriale hos din egen læge.

Madtilbuddet omfatter ikke:

 • Tilberedning af måltider i din egen bolig.

Rengøring omfatter ikke:

 • Vinduespudsning.
 • Hovedrengøring.
 • Flytning af tunge møbler og inventar før støvsugning og gulvvask.
 • Servicering i forbindelse med familiesammenkomster. Der kan eventuelt stilles lokaler til rådighed.
 • Opvask/oprydning efter gæster.
 • Gardinvask og rensning af tæpper.

Tøjvask omfatter ikke:

 • Strygning og rulning af tøj.
 • Hente og bringe tøj til renseri.
 • Håndvask af tøj.
 • Reparation af tøj.
 • Påsyning af mærker i tøj.

Indkøb omfatter ikke:

 • Indkøb med ledsagelse.
 • Som hovedregel indgår ikke indkøb af tøj, gaver og lignende.
 • Ærinder til bank eller posthus – dette må klares via betalingsservice, giro, bud etc.

Aktiviteter omfatter ikke:

 • Individuel ledsagelse til aktiviteter uden for plejecentret.

Tilbud og aktiviteter

Alle omsorgscentrene tilbyder aktiviteter, der tager udgangspunkt i beboernes behov for at vedligeholde færdigheder, ønsker og interesser.

Aktiviteterne offentliggøres hver måned i papirudgave og på omsorgscenterets hjemmeside.

På centrene er der bus til rådighed, som giver mulighed for udflugter.

Ledsagelse

Som udgangspunkt kan du ikke blive ledsaget til læge, hospital eller behandling.

Hvis personalet vurderer, at du ikke selv kan tage på hospitalet eller til lægen, og det ikke er muligt for pårørende at ledsage, vil personalet undtagelsesvis ledsage dig. I akutte tilfælde vil personalet gøre, hvad der er fagligt nødvendigt og forsvarligt.

Egenbetaling

Støtte til personlig pleje og praktiske opgaver er gratis. Mad, tøjvask og rengøringsartikler med mere opkræves i en servicepakke, prisfastsat af Byrådet. Prisen reguleres hvert år 1. januar. Herudover betales for eventuelle materialer, arrangementer og udflugter.

Omfang og varighed

Ydelser i plejebolig leveres efter behov og aftale døgnet rundt alle ugens syv dage. På omsorgscentrene er der ansat fast personale, der varetager opgaverne døgnet rundt.

Personalet dækker dog hele centeret og er derfor ikke til stede ved din bolig hele tiden.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger mv. §§ 54a, 58a og 58b.

Serviceloven §§ 83, 83a, 86, 192.

Sundhedsloven § 138.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget.