Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Plejebolig

Formål med indsatsen

Formålet med en plejebolig er at imødekomme borgere, der har et stort behov for hjælp hele døgnet, og som har brug for at have plejepersonale tæt på.

Målgruppe

For at komme i betragtning til en plejebolig, skal du have et varigt behov for en plejebolig fordi du har:

 • En betydelig nedsat fysisk eller psykisk/mental funktionsnedsættelse.
 • Et behov for omfattende pleje og praktisk hjælp døgnet rundt.
 • Et behov for samvær og tæt kontakt til plejepersonale.

Inden du kan blive godkendt til plejebolig, skal du (som udgangspunkt) først have en periode med relevant træning, hjælpemidler, hjemmehjælp og sygepleje i dit eget hjem eller daghjem. Når disse ting er prøvet, kan du blive godkendt til plejebolig, hvis det vurderes, at dit behov for støtte ikke kan imødekommes i dit hjem eller på anden vis.

Derudover skal de fleste af nedenstående kriterier være opfyldt:

 • Du kan ikke selv spise/drikke eller tage initiativ til det.
 • Du kan ikke selv varetage personlig hygiejne, herunder toiletbesøg, eller tage initiativ til det.
 • Du kan ikke selv varetage de daglige opgaver i hjemmet eller tage initiativ til det
 • Du kan ikke strukturere døgnet, kan være urolig, rastløs og/eller konfus
 • Du er kørestols- og sengeafhængig og kan have problemer med at ændre kropsstilling.
 • Du er invaliderende angst for at være alene.
 • Du kan ikke imødegå eller forebygge risici, som kan være til fare for dig eller dine omgivelser.
 • Du kan ikke tilkalde hjælp.

I særlige tilfælde kan der også lægges vægt på, at du er ensom, isoleret og ikke har et netværk.

Hvis plejepersonalet ikke kan arbejde forsvarligt i din nuværende bolig, så vil dette også indgå i vurderingen af om du er berettiget til plejebolig.

Hvis dit behov for støtte udvikler sig, så det er vanskeligt at imødekomme i din nuværende bolig (for eksempel som følge af at du får et øget behov for omfattende støtte igennem hele døgnet, eller fordi du er ramt af demenssygdom), vil du blive tilbudt en dialog om mulighederne for at flytte i plejebolig.

En dialog om plejeboligen kan hjælpe med at afklare, om du inden for rammerne af en plejebolig vil kunne opnå en øget selvbestemmelse og livskvalitet.

Plejeboliggaranti

Når du er visiteret til en plejebolig, kan du vælge at komme på garantiventelisten. Dette er en venteliste til en plejeboligplads på et vilkårligt omsorgscenter i Frederikssund Kommune. Kommunen vil tilbyde dig en plejebolig senest to måneder efter, at du er kommet på listen.

Hvis du ønsker at stå på venteliste til en plejebolig på et specifikt omsorgscenter, så giver Frederikssund Kommune ikke to måneders garanti. Du kan vælge at stå på venteliste til flere forskellige specifikke omsorgscentre. Dette vil ofte betyde, at du hurtigere får et tilbud om plejebolig end, hvis du kun er skrevet op ét sted. Ventetiden på en plejebolig på et specifikt omsorgscenter varierer og kan ikke præciseres nærmere.

Tildeling af bolig

Ledige boliger tildeles de borgere, der har det største behov og dernæst dem, der har stået længst på ventelisten.

Hvis du opholder dig på sygehuset eller en midlertidig plads (se kvalitetsstandard for ophold på korttidspladser), og ikke kan komme hjem i din egen bolig, vil du som udgangspunkt få tilbudt den næste ledige plejebolig.

Hvis du ikke ønsker at tage imod kommunens tilbud om den konkrete plejebolig på grund af beliggenhed eller lignende, vil du ikke længere kunne blive på sygehuset eller den midlertidige plads. I stedet skal du tilbage i dit eget hjem og vente på næste tilbud om plejebolig – uanset funktionsnedsættelsen og forholdene i hjemmet.

Kommunen kan gennemføre en revisitation og vurdere dit aktuelle behov, hvis:

 • Du har stået på venteliste igennem mere end et år uden at have taget imod et tilbud om plejebolig.
 • Du har sagt nej til et tilbud om plejebolig to eller flere gange.

Særlige forhold

Din ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med i plejeboligen. Såfremt den af jer, som er visiteret afgår ved døden, har ægtefællen eller samleveren ret til at blive boende.

Din ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med i plejeboligen. Såfremt den af jer, som er visiteret afgår ved døden, har ægtefællen eller samleveren ret til at blive boende.

Indhold

Boligerne er 1- eller 2-rums boliger og fordelt i hele kommunen. Boligerne er tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner og har fælles arealer til brug for samvær, aktivitet og træning. Der er personale tilstede hele døgnet.

Frit valg

Frit valg betyder, at du har mulighed for at vælge at bo i plejeboliger i en anden kommune end Frederikssund. Det er dog et krav, at både fra- og tilflytterkommunen forinden har godkendt dig til plejeboligen.

Pris/betaling

Når den endelige overtagelsesdato er aftalt, sendes en lejekontrakt samt skema til ansøgning om økonomisk tilskud til indskudslån, varmetillæg og boligstøtte. Huslejen vil løbende blive prisreguleret.

Er der spørgsmål til dette, kan der rettes henvendelse til:

Indskudslån: Frederikssund kommune - tlf.: 47 35 10 00

Varmetillæg: Udbetaling Danmark - tlf.: 70 12 80 61

Boligstøtte: Udbetaling Danmark - tlf.: 70 12 80 63

Støtte til den administrative og praktiske del af flytningen er ikke en del af ydelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger mv. §§ 54a, 58a og 58b.

Serviceloven § 192.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Du kan finde mere information på Frederikssund kommunes hjemmeside og på Plejehjemsoversigten.dk.

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget.