Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Midlertidigt botilbud

Formål med indsatsen

Formålet med et midlertidigt botilbud er at tilbyde en målrettet indsats med henblik på, at du kan udvikle dig eller stabilisere din funktionsevne.

Derudover, er det hensigten at afklare:

 • Hvordan du skal bo i fremtiden
 • Hvilken støtte du har brug for fremadrettet

Målgruppe

Tilbuddet gives til dig, der en betydelig nedsat funktionsevne og har behov for:

 • Støtte i et omfang, som ikke kan gives i egen bolig.
 • Et målrettet udviklingsforløb med henblik på mestring af dit eget liv.
 • Et udredningsforløb med henblik på afklaring af fremtidig støtte og boform.
 • En kortvarig rehabiliterings- og stabiliseringsperiode.

Indhold

Med udgangspunkt i din funktionsevne, vil der være fokus på samarbejde og udvikling af dine kompetencer og muligheder. Du skal altså støttes i at tage styring i dit eget liv ud fra dine evner.

Tilbuddet kan eksempelvis indeholde:

 • Et relevant, individuelt tilpasset indslusningsforløb.
 • En målrettet pædagogisk og sundhedsfaglig indsats, der støtter og styrker dine muligheder for at klare hverdagens gøremål. Det kan for eksempel handle om personlig pleje, medicin, indkøb, økonomi og kontakt til offentlige instanser.
 • Fokus på udvikling af sociale kompetencer og understøtte opbygning af netværk.
 • Støtte til fritidsaktiviteter og aktiv livsstil (for eksempel idrætsforeninger, klub og aktivitets- og samværstilbud).
 • Støtte til uddannelsesaktiviteter eller beskæftigelse.
 • Tæt samarbejde og fælles mål med samarbejdspartnere omkring dig.
 • Fokus på et godt udslusningsforløb til din egen bolig eller et andet botilbud.

Tilbuddet kan gives i kombination med aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og særligt tilrettelagt uddannelse.

Tilbuddet kan efter behov være døgndækket.

Omfang og varighed

Omfang og varighed af det midlertidige botilbud vurderes ud fra en konkret socialfaglig vurdering under hensyn til dine behov og ønsker.

Tilbuddet kan eksempelvis gives i 3, 6, 9 eller 12 måneder, hvorefter der skal foretages en vurdering af, om du har nået dit mål.

Indsatsen afsluttes, når:

 • Målet med opholdet er nået, og du kan klare dig uden den støtte, der gives i det midlertidige botilbud.
 • Det vurderes, at du kan klare dig i egen bolig, eventuelt med støtte.
 • Det er afklaret, at du har et varigt behov for en boform med tilknyttet støtte.

Egenbetaling

På baggrund af din indkomst fastsætter kommunen din egenbetaling for opholdet i botilbuddet. I beregningen indgår blandt andet husleje, el, varme og integrerede serviceydelser.

Lovgrundlag

Servicelovens § 107

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 10 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Social- og Sundhedsudvalget.