Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Længerevarende botilbud

Formål med indsatsen

Formålet med et længerevarende botilbud er at tilbyde en målrettet indsats med henblik på, at du kan udvikle og vedligeholde din funktionsevne. Herigennem skal du opnå en så værdig og selvstændig dagligdag som muligt.

Derudover, er det hensigten at afklare om det på længere sigt kan være en mulighed at flytte i en anden boform med mindre støtte.

Målgruppe

Tilbuddet gives til dig, der har behov for:

 • Et varigt tilbud på grund af en omfattende, livslang nedsat funktionsevne.
 • Et varigt tilbud på grund af en alvorlig nedsættelse af din funktionsevne over tid.
 • Et tilbud om udvikling og vedligeholdelse af fysiske, psykiske og sociale færdigheder i et varigt botilbud.
 • Et udviklings- og træningsforløb, så du på sigt kan flytte i et mindre indgribende tilbud.

Hvis du er udviklingshæmmet, og har fået en dom fordi du har overtrådt straffeloven, så kan du blive tilbudt et længerevarende botilbud med henblik på udmøntning af foranstaltningsdomme.

Indhold

Længerevarende botilbud indeholder kontinuitet og omfattende støtte til almindelige dagligdagsopgaver og din pleje. Der vil være fokus på samarbejde og udvikling af dine kompetencer og muligheder. Du skal altså støttes i at tage styring i dit eget liv ud fra dine evner.

Tilbuddet kan eksempelvis indeholde:

 • Et relevant, individuelt tilpasset indslusningsforløb.
 • En målrettet pædagogisk og sundhedsfaglig indsats, der støtter og styrker dine muligheder for at klare hverdagens gøremål. Det kan for eksempel handle om personlig pleje, medicin, indkøb, økonomi og kontakt til offentlige instanser.
 • Støtte til udvikling af sociale kompetencer samt understøtte opbygning af netværk.
 • Støtte til fritidsaktiviteter og aktiv livsstil (for eksempel idrætsforeninger, klub og aktivitets- og samværstilbud).
 • Støtte til uddannelsesaktiviteter, arbejdsprøvning og beskyttet beskæftigelse.
 • Støtte til udvikling af selv- og medbestemmelse.
 • Støtte til at udfolde medborgerskab.
 • Tæt samarbejde og fælles mål med samarbejdspartnere omkring dig.
 • Fokus på et godt udslusningsforløb til din egen bolig eller et andet botilbud.

Tilbuddet kan gives i kombination med aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og særligt tilrettelagt uddannelse. I disse tilfælde etableres et tæt samarbejde og fælles målsætning med uddannelsessted, praktik- eller arbejdsplads.

Tilbuddet kan efter behov være døgndækket.

Omfang og varighed

Omfang og varighed vurderes ud fra dine behov og ønsker samt en individuel socialfaglig vurdering.

Levering af ydelsen

Et visitationsudvalg vil anvise dig til det botilbud, som vurderes at være det bedste for dig. Vi stræber efter, at du og dine pårørende arbejder tæt sammen med kommunen, når der skal findes et egnet botilbud.

Der er som udgangspunkt frit valg på længerevarende botilbud. Hvis du ønsker et andet botilbud, end det kommunen peger på, kan dit ønske imødekommes, såfremt indsats og pris på de to tilbud er sammenlignelige.

Egenbetaling

Kommunen fastsætter din egenbetaling for opholdet i botilbuddet. I beregningen indgår de faktiske omkostninger ved boligen og din indkomst.

Derudover skal du betale for serviceydelserne i botilbuddet, som kan være mad, vask og rengøring. Det er botilbuddet, der opkræver disse udgifter.

Lovgrundlag

Servicelovens § 108

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 10 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Social- og Sundhedsudvalget.