Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Kvindekrisecentre

Formål med indsatsen

Formålet med kvindekrisecentre er, at:

 • Yde omsorg, støtte og rådgivning
 • Give midlertidigt ophold, som skal give dig fysisk og psykisk tryghed
 • Sikre krisehjælp, som bidrager til, at du kan komme ud af din krisesituation og blive styrket i dine egne valg
 • Støtte dig til selvhjælp med henblik på at skabe og fastholde et liv uden vold efter opholdet på krisecenter

Målgruppe

Du og dine børn kan få støtte i kvindekrisecentre, hvis du er fysisk eller psykisk voldsramt eller truet.

Indhold

Krisecenteret yder:

 • Midlertidigt ophold
 • Beskyttelse
 •  Krisehjælp
 • Samtaler
 • Støtte til at kontakte myndigheder
 •  Rådgivning

Det er muligt at være anonym.

Frederikssund Kommune tilbyder tidlig og koordinerende rådgivning, som skal bidrage til at du og eventuelt dine børn kan få en ny og mere stabil tilværelse. Du skal blandt andet introduceres til den koordinerende rådgivning, der har til formål at støtte dig. Rådgivningen skal også gøre dig og dine eventuelle børn parate til at flytte ud fra krisecenteret og etablere en selvstændig tilværelse uden vold. Hvis du har børn, så varetages rådgivningen i et samarbejde mellem Myndighed og Familieafdelingen. Vi søger at afholde et møde med dig inden for syv dage efter, at vi som kommune er blevet oplyst om, at du opholder dig på et krisecenter.

Rådgivningen fra Myndighed og Familieafdelingen kan for eksempel handle om:

 • At blive skrevet op til bolig
 • Rådgivning om huslejebetaling
 • Rådgivning om økonomisk uafhængighed af din voldelige partner, for eksempel budgetlægning og afvikling af gæld
 • At fastholde dig på, eller støtte dig i at vende tilbage til, arbejdsmarkedet ved at kontakte din arbejdsplads, jobcenter med videre
 • At underrette skole og/eller daginstitution og eventuelt sørge for, at dit barn kan skifte skole eller dagtilbud
 • Kontakt til sundhedsvæsenet
 • At undersøge behov for psykologbehandling
 •  Kontakt til politiet for at planlægge din sikkerhed, for eksempel ved at anskaffe overfaldsalarm
 • At hjælpe med papirer i forbindelse med separation/skilsmisse, forældremyndighed og samvær med videre

Hvis du har forældremyndighed over børn, som har oplevet volden eller som er med på dit ophold på krisecenteret, så kan børnene få behandling af en psykolog. Behandlingen kan vare mellem fire og ti timer, og skal udføres af en autoriseret psykolog. Psykologbehandlingen skal iværksættes under opholdet eller i forlængelse heraf. Opholdets længde har ingen betydning for om dine børn kan få psykologbehandling.

Omfang og varighed

Ophold på kvindekrisecenter er et midlertidigt døgntilbud til kvinder og børn.

Varigheden af rådgivningen efter, at du er flyttet fra kvindekrisecentret vil variere fra sag til sag. Tidsforbruget er ofte størst i starten og med tiden bliver det mindre. Et typisk forløb kan være et par timer om ugen i seks måneder med mulighed for at forlænge det til 12 måneder, hvis du har særlige behov.

Tildeling

Du kan selv tage kontakt til et kvindekrisecenter og bede om at blive optaget. Du kan også blive optaget på et kvindekrisecenter efter en henvisning fra offentlige myndigheder, for eksempel kommunen.

Det er muligt for dig at være anonym. Det kan dog være svært at opretholde din anonymitet, hvis du skal have udbetalt overførselsindkomst.

Det er lederen af kvindekrisecentret, der afgør om du kan blive optaget.

Hvis der ikke er plads til dig på et kvindekrisecenter, så skal lederen på kvindekrisecenteret støtte dig i at finde plads på et andet kvindekrisecenter.

Hvem leverer ydelsen

Du kan søge om at blive optaget på alle tilbud, der er godkendt på Tilbudsportalen (www.tilbudsportal.dk) eller på Landsforeningen af kvindekrisecentres hjemmeside (www.lokk.dk)

Som udgangspunkt, er det den kommune som du har boet i ind til du kommer ind på krisecenteret, der er din handlekommune.

Hjælp efter serviceloven ydes af handlekommunen. I Frederikssund Kommune varetages rådgivningen og den koordinerende kontakt til andre fagområder i et samarbejde mellem Myndighed og Familieafdelingen.

Det er vigtigt, at involverede kommuner indgår i et konstruktivt samarbejde med henblik på at organisere og tilpasse indsatsen efter dit og dine børns behov.

Krav til leverandøren

Kvindekrisecenteret har ansvar for, at:

 • Tilbyde fysisk og psykisk tryghed.
 • Yde en kvalificeret og omsorgsfuld indsats til dig og de andre kvinder og børn, som opholder sig i tilbuddet.
 • Yde en aktiverende støtte til dig og de andre kvinder og børn, som opholder sig i tilbuddet.
 • Dig og dine børn bliver tilbudt en kriseintervention.
 • Du oplever at få en omsorg og støtte, som gør, at du bliver i stand til at komme videre i dit liv.
 • Sikre sig, at du får kontakt med din handlekommune. Kvindekrisecentre, som modtager kvinder og børn fra Frederikssund Kommune, skal senest tre dage efter optagelse eller udskrivning af tilbuddet tage kontakt til Familieafdelingen i Frederikssund Kommune.
 • Tilbyde autoriseret tolkebistand, hvis du er af anden etnisk baggrund end dansk.
 • Give dig information om deres serviceniveau, når du ankommer. Informationen skal være en servicedeklaration (altså en beskrivelse af, hvilken service, som krisecenteret leverer), der beskriver, hvor mange personer, der kan bo på krisecenteret, de fysiske rammer og hvilke ydelser/tilbud, du kan få på centeret.
 • Leve op til gældende lovgivning på området og overholde andre relevante myndighedskrav og gældende arbejdsmiljøregler.

De ansatte og frivillige på kvindekrisecentret er omfattet af tavshedspligt. De har desuden pligt til at underrette kommunen, hvis de bliver opmærksomme på, at et barn eller ung under 18 år har behov for særlig støtte.

Det er det enkelte kvindekrisecenters ansvar, at der er ansat personale, som har de relevante faglige kvalifikationer til at løse arbejdsopgaverne.

Opfølgning

Myndighed (og Familieafdelingen, hvis du har børn) vil inden for syv dage efter, at kommunen er blevet oplyst om, at du befinder dig på et kvindekrisecenter aftale et møde med dig på centeret.

På mødet skal vi afdække dit behov for støtte og koordinerende sagsbehandling ud over det, som du får på kvindekrisecentret. Der bliver skrevet referat, hvor man kan se, hvem der skal gøre, hvad.

Bagefter vil der være en løbende og tæt opfølgning, alt afhængigt af dine konkrete mål.

Familierådgivningen begynder i forbindelse med udskrivningen.

Egenbetaling

Kommunen afgør, hvad du skal betale for opholdet på et kvindekrisecenter. Normalt skal du selv betale for ophold og forbrug (el, vand og varme). Normalt skal du også selv betale for valgfrie ydelser, som kost og rengøring.

Prisen bliver fastsat ud fra tilbuddets omkostninger og dine indtægter. Betaling for ophold er fastsat i en bekendtgørelse og reguleres årligt. Betaling er fastsat som en pris pr. døgn og omfatter betaling for el og varme. Betaling omfatter også betaling for dine børn.

Hvis du stadig har din egen bolig under opholdet, så skal du som udgangspunkt ikke betale for husleje på kvindekrisecenteret.

Frederikssund kommunes tilbud

Kommunen har ansvaret for, at der er nok pladser til midlertidigt ophold i kvindekrisecentre.

Frederikssund Kommune har ikke en samarbejdsaftale med et kommunalt kvindekrisecenter. Kommunen opfylder i stedet sit forsyningsansvar igennem brug af krisecentre, der er optaget på Tilbudsportalen.

På de enkelte kvindekrisecenters hjemmeside skal der være en kvalitetsstandard, der blandt andet indeholder beskrivelse af: Antal pladser, beliggenhed, indretning, beboerindflydelse, den overordnede målsætning for centret, ydelser og tilbud, personalepolitik med mere.

Lovgrundlag

Serviceloven § 109

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 10 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Social- og Sundhedsudvalget.