Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Korterevarende tilbud til hjemløse (boformer til personer med særlige sociale problemer)

Formål med indsatsen

Formålet et at støtte dig til på sigt at kunne klare dig i din egen bolig.

Målgruppe

Du kan få korterevarende tilbud til hjemløse, hvis du:

  • Står uden tag overhovedet – altså er bolig-/hjemløs
  • Har en bolig, men ikke kan fungere i den og eventuelt risikerer at miste boligen, hvis ikke du får støtte

Indhold

Korterevarende tilbud til hjemløse indeholder mange forskellige ydelser. Ydelserne kan være rettet mod forskellige målgrupper og kan ses på Tilbudsportalen (www.tilbudsportalen.dk).

Du kan for eksempel blive tilbudt:

  • Rådgivning og vejledning om økonomiske og sociale forhold
  • Behandlingstilbud
  • Udarbejdelse af en handleplan
  • Støtte til at finde en permanent bolig
  • Personlig og socialpædagogisk støtte
  • Beskyttet beskæftigelse
  •  Aktivitets- og samværstilbud
  • Efterforsorg, når du flytter i egen bolig

Omfang og varighed

Opholdets længde bliver tilpasset til dine behov. Længden fremgår af den opholdsplan, som du laver i samarbejde med tilbuddet.

Som udgangspunkt skal ophold på et korterevarende tilbud til hjemløse ikke strække vare mere end et halvt år.

Kvalitetskrav til leverandøren

Det stiller store krav til korterevarende tilbud til hjemløse at kunne rumme mennesker med meget forskellige behov. Det kræver stor variation i sammensætningen af ydelserne med mulighed for tilbud tilpasset til dig.

Det er en forudsætning, at tilbuddet fokuserer på om du har behov for støtte til behandling eller mere omfattende behov for støtte i en periode. Dette behov kan for eksempel være på grund af alkohol- eller stofmisbrug, en psykisk lidelse eller andet. I sådanne tilfælde, skal tilbuddet henvise dig til din handlekommune med henblik på at finde et bo- og behandlingstilbud, som er særligt tilrettelagt for den type udfordringer.

Når du bliver indskrevet på et korterevarende tilbud til hjemløse, så skal tilbuddet lave en opholdsplan (pædagogisk handleplan) for opholdet. I planen skal de også skrive, hvilken støtte de kan tilbyde, så du når målet i handleplanen.

Når du bliver indskrevet på et korterevarende tilbud til hjemløse, skal du orienteres om rettigheder og pligter under opholdet. Du skal give samtykke til vilkårene og du kan samtidig give samtykke til, at tilbuddet må udveksle oplysninger med andre myndigheder.

Tilbuddet skal indenfor de første 14 dage kontakte Frederikssund Kommune (handlekommunen). Støtten i tilbuddet skal ydes i samarbejde med handlekommunen.

Tildeling

Du kan selv tage kontakt til et korterevarende tilbud til hjemløse og bede om at blive optaget. Du kan også blive optaget på et korterevarende tilbud til hjemløse efter en henvisning fra offentlige myndigheder, for eksempel kommunen.

Du kan henvende dig til alle tilbud, der er optaget på Tilbudsportalen. Det er lederen af tilbuddet, der afgør om du kan blive optaget.

Egenbetaling

Du skal selv betale for logi, kost, vask med videre. Der er pr. 1. januar 2019 fastsat en døgntakst på 87 kr. pr. døgn.

Hvis du stadig har din egen bolig under opholdet, så skal du som udgangspunkt ikke betale for logi.

Du kan blive fritaget for betaling ud fra en konkret individuel vurdering.

Lovgrundlag

Serviceloven § 110

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 10 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Social- og Sundhedsudvalget.