Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Handicapvenlige boliger

Formål med indsatsen

Formålet med en handicapvenlig bolig er, at du fortsat kan klare dig selvstændigt i egen bolig, selvom du har en varig fysisk funktionsnedsættelse.

Målgruppe

Du kan komme i betragtning til en handicapvenlig bolig, hvis du har:

  • En varig fysisk funktionsnedsættelse, der gør, at du har behov for en bolig med brede dørkarme, uden dørtrin, stort badeværelse osv.
  • Et varigt behov for pleje og praktisk hjælp, som ikke kan varetages i din nuværende bolig.
  • At din bolig ikke kan indrettes efter dit behov med relevante boligændringer
  • Større mobilitetshjælpemidler (for eksempel en kørestol), som du ikke kan komme omkring med i din nuværende bolig.
  • Du er ikke berettiget til en handicapvenlig bolig fordi du:
  • Er blevet ældre.
  • Mangler en mere hensigtsmæssig bolig eller en bolig i det hele taget (for eksempel fordi du har solgt sin bolig eller er i en socialt udsat situation).
  •  Har besvær med at gå på trapper.

I disse tilfælde vil Frederikssund Kommune anbefale, at du i stedet tager kontakt til det almindelige boligmarked. Her kan du søge om lejligheder i stueetagen eller i en ejendom med elevator.

Indhold

Handicapvenlige boliger er specialindrettede boliger. Boligerne er kendetegnet ved at have en fysisk indretning, der gør dem velegnede til dig, som har gangbesvær og behov for hjælpemidler for at kunne færdes.

Boligerne er som udgangspunkt torums boliger.

Særlige forhold
Din ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med i den handicapvenlige bolig. Såfremt den af jer, som er visiteret afgår ved døden, har ægtefællen eller samleveren ret til at blive boende.

Afvisning af tilbud
Du bliver skrevet op på en venteliste fra det øjeblik, hvor du er visiteret til en handicapvenlig bolig. Du kan frit vælge mellem kommunens handicapvenlige boliger. Hvis du to gange afviser et tilbud om bolig, så vil du som udgangspunkt blive slettet fra ventelisten. Der vil blive givet besked herom til dig.

Frit valg

Frit valg betyder, at du har mulighed for at vælge at bo i handicapvenlig bolig i en anden kommune end Frederikssund. Det er dog et krav, at både fra- og tilflytterkommunen forinden har visiteret til den handicapvenlige bolig.

Egenbetaling

Der vil blive indgået en lejekontrakt, og du skal betale indskud. Huslejen vil variere fra bolig til bolig. Du kan søge om boligstøtte, så huslejen bliver mindre.

Støtte til den administrative og praktiske del af flytningen er ikke en del af ydelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger mv. §§ 54, 57 og 58b.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget.