Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder  - Støtte til voksne 2020

Borgerstyret personlig assistance - BPA

Formål

Formålet er at give dig med omfattende funktionsnedsæt-telse mulighed for at leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt.

Samtidig skal du, som har et stort behov for støtte, selv have mulighed for at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere.

Målgruppe

Du kan modtage borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning), hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Det er en forudsætning, at din nedsatte funktionsevne i høj grad før dig afhængig af støtte i almindelige daglige opgaver. I vurderingen af dit behov tages der udgangspunkt i, hvad du selv kan klare. Som udgangspunkt skal du have et stort behov for pleje, praktisk hjælp, overvågning og ledsagelse til aktiviteter uden for dit hjem for at kunne få en BPA-ordning.

Det kan være et krav, at du (i det omfang, du er i stand til det) benytter dig af mindre hjælpemidler, som er med til at gøre dig mere selvhjulpen. Det kan også kræves, at du er fleksibel med hensyn til indretning af din bolig og måden du lever på.

Du kan ikke modtage BPA-ordning, hvis du er i botilbud eller lignende.

Det er en betingelse for en BPA-ordning, at du kan fungere som arbejdsleder og arbejdsgiver for hjælperne. Hvis ikke, skal du indgå en aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om at tilskuddet overføres til en af dem, der herefter varetager ansvaret som arbejdsgiver.

At være arbejdsleder betyder, at du skal kunne tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for dine hjælpere. Du skal altså kunne:

• Varetage planlægningen sammen med og for hjælperne
• Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce
• Udvælge hjælpere
• Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne
• Afholde personalemøder med hjælperne
• Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
• Arbejdslederrollen kan ikke overgives til anden part. Det betyder, at en værge og/eller nærtstående ikke kan overtage funktionen som arbejdsleder ved denne BPA-ordning.

At være arbejdsgiver betyder, at du har ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA. Det indebærer:

• Ansættelse og eventuel afskedigelse af hjælpere
• Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne
• Udbetaling af løn
• Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling af ferie og barselsfond og ATP
• At gennemføre nødvendige tiltag omkring arbejdsmiljø
• Opgaven som arbejdsgiver kan varetages af en privat virksomhed eller en forening.

Indhold

Udmåling af støtten og fastsættelse af timetal bliver foretaget på baggrund af en individuel og helhedsorienteret vurdering af dit behov. Det tages udgangspunkt i, hvad du selv kan klare. Dit funktionsniveau er en vigtig del af grundlaget for at blive tildelt en BPA-ordning.

På baggrund af vurderingen af dit behov udmåler kommunen et timetal til ansættelse af handicaphjælpere, og beregner det samlede økonomiske tilskud til ordningen.

Du skal have et sammensat behov for støtte, der ikke kan dækkes af støtte til personlig og praktisk hjælp samt ledsagerordning.

Der kan udmåles timer til pleje, praktisk hjælp, aktiviteter, overvågning og ledsagelse. Det vurderes også i hvilket omfang, der kan anvendes teknologiske hjælpemidler.

Støtten kan foregå på alle tidpunkter af døgnet.

Ved udmåling af hjælpen bliver der taget hensyn til, om din eventuelle ægtefælle er i stand til at varetage opgaver i hjemmet.

I helt særlige tilfælde kan der udmåles tilskud til rådighedstimer. Ved rådighedstimer forstås timer, hvor hjælperen er til stede, men hvor der kun helt undtagelsesvis udføres aktiviteter for dig.

En BPA-ordning kan erstattes med hjælp efter servicelovens § 83 om personlig pleje og praktisk hjælp, hvis du selv ønsker det.

Det er muligt at kombinere en BPA-ordning med respirationshjælp efter Sundhedsloven, så det er den samme person der yder støtten. Hvis du har behov for respirationshjælp, så udmåles og tilrettelægges støtten ud fra den rammeaftale, der er indgået mellem Region Hovedstaden og kommunerne på området. Rigshospitalet er ansvarlig for oplæring af hjælpere, der skal yde respirationshjælp.

Kommunen giver råd og vejledning i forbindelse med opstart af ordningen, og orienterer dig løbende om de regler der gælder for BPA-ordninger.

Udmålingen af tilskuddets størrelse
Frederikssund Kommune udmåler tilskud til lønudgifter med videre. Fastsættelse af satserne følger reglerne i bekendtgørelsen for udmåling af tilskud til BPA-ordninger, og anbefalingerne fra Kommunernes Landsforening (KL). Frederikssund Kommune læner sig op ad overenskomsten for timelønnet kommunalt uuddannet social- og sundhedspersonale, når støtten skal udmåles.

Udmålingen skal ikke følge hele overenskomsten. Hvis der for eksempel er særlige tillæg i en overenskomst for en bestemt funktion, som du ikke har behov for, så bliver der ikke udmålt tilskud til dette. Det skal dog sikres, at du kan rekruttere og fastholde personale inden for det bevilgede tilskud.

Hvis du har behov for handicaphjælpere med særlige faglige evner, så kan der gives tilskud til lønudgifter til uddannet personale, for eksempel en sygeplejerske.

Derudover kan der gives tilskud til dækning af udgifter til:

• Arbejdslederrollen.
• Eventuel pension til hjælpere.
• Sygdom, barns første og anden sygedag, ferie, feriefridage, G-dage og barselsfond
• Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring
• Nødvendige kurser til hjælperne
• Merudgifter på grund af hjælperordningen, for eksempel éntreudgifter og hjælperværelse
• Udgifter til lønadministration og arbejdsgiveropgaver
• Særlige godkendte udgifter til sikring af arbejdsmiljøet, for eksempel etablering og vedligeholdelse af en lift
• Oplæring, personalemøder lønadministration med videre.

Udmåling af tilskud til arbejdsgiveropgaver og lønadministration.
Kommunen udmåler et tilskud til særlige opgaver forbundet med at være arbejdsgiver. Dette udmåles ikke, når du selv er arbejdsgiver, eller hvis tilskuddet overføres til en nærtstående.

Hvis du overgiver dit arbejdsgiveransvar til anden part, så udbetales et tilskud pr. time til dækning af omkostninger ved de praktiske og juridiske opgaver. Dette kan for eksempel være i forbindelse med ansættelse/afskedigelse, ansættelsesbeviser, lønudbetaling, indberetning af skat og ATP. Udgiften til varetagelse af arbejdsgiveropgaverne hos firma/forening udgør 5 kr. pr. udmålt time (2018 niveau).

Hvis du selv er arbejdsgiver, men anden part står for lønudbetaling, så udbetales et tilskud pr. hjælper pr. år til lønadministrationsomkostninger.

Det samlede tilskud til BPA-ordning
Det samlede tilskud fastsættes som udgangspunkt en gang årligt og udmåles ud fra et budget opstillet af kommunen. Det kan dog reguleres ved væsentlige ændringer i forudsætningen for udmålingen. Tilskuddet udbetales månedsvis forud.

Omfang og varighed

Der følges op på din BPA-ordning en gang om året. Dette vil typisk være i forbindelse med det personrelaterede tilsyn eller, når der aflægges regnskab.

Ved nye bevillinger skal der ske opfølgning 3-6 måneder efter bevillingen.

Formålet med opfølgningen er at sikre, at bevillingen stemmer overens med dit behov for støtte. Altså, at du får den støtte, som du har brug for.

Ved opfølgningen tages der stilling til om:

• Du får den hjælp, der var hensigten med ordningen.
• Du opfylder betingelserne for at modtage en BPA-ordning, herunder om du kan fungere som arbejdsgiver og arbejdsleder.
• Du tilrettelægger støtten og om støtten udføres på en tilfredsstillende måde.
• Der er andre forhold, for eksempel mange hjælperskift eller forhold omkring arbejdsmiljø, der giver anledning til en særlig indsats.
• Der er overensstemmelse mellem visiteret og leveret ydelse.
• Målene i handleplanen opfyldes.

Ophør af BPA-ordning
Det kan være nødvendigt at frakende en BPA-ordning, hvis det vurderes, at du ikke længere opfylder betingelserne eller hvis du selv ønsker det. Ved ophør vil der blive lavet en handleplan for det videre forløb.

Hvis en borger, der modtager tilskud dør, så bortfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket. Udgifter herudover vil blive håndteret efter en konkret vurdering.

Levering af ydelsen

Det er dig selv, som har ansvaret for at udvælge dine hjælpere.

Du kan vælge en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed til at varetage arbejdsgiverfunktionerne.

Respiration:
Det er respirationscenter Øst (RCØ), der er faglig ansvarlig for respirationsdelen. Det er den gældende rammeaftale i Region Hovedstaden, der afgør hvordan ordningen tilrettelægges.

Egenbetaling

Du skal ikke betale for BPA-ordningen. Du skal heller ikke have udgifter i forbindelse med ordningen. Du skal selv tilrettelægge støtten inden for det udmålte tilskud.

Særlige bemærkninger

Arbejdsgiver skal årligt udarbejde et regnskab over udmålte og anvendte timer.

Regnskabsåret følger kalenderåret og årsregnskabet skal færdiggøres og indsendes til Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering senest den 1. april det efterfølgende år.

Hvis du selv eller en nærtstående er arbejdsgiver, kan Frederikssund Kommune efter en konkret vurdering varetage lønudbetalingen. Hvis Frederikssund Kommune varetager lønudbetaling, så skal kommunen udarbejde regnskabet.

Tilskud til eventuelt ubrugte timer skal tilbagebetales til Frederikssund Kommune. En eventuel merudgift på grund af større forbrug end bevilget, kan du som udgangspunkt ikke forvente at få dækket.

Hvis din hjælper er syg og du skal have dækket løn til vikarer, så skal du fremsende dokumentation for de konkrete og afholdte lønudgifter.

Lovgrundlag

Serviceloven § 96.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 10 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Social- og Sundhedsudvalget.