Frederikssund Kommunes logo

Kvalitetsstandarder - Støtte til voksne 2020

Akutophold

Formål med indsatsen

Formålet med akutopholdet er, at kommunen kan iværksætte akut sygepleje for blandt andet at forebygge indlæggelser.

Målgruppe

Du kan blive tilbudt akutophold i en begrænset periode, hvor du har behov for akut sygepleje, der ikke kræver indlæggelse på hospital, men som ud fra en faglig vurdering vanskeligt kan leveres i dit eget hjem.

Samtidig skal du have behov for sundhedsfaglig observation, vurdering, hjælp og behandling efter aftale med læge på døgnbasis.

Du kan blive tilbudt akutophold, hvis du har behov for akut sygepleje, der kun vanskeligt kan leveres i dit eget hjem og er:

  • Lægehenvist patient med akut opstået eller forværring af kendt sygdom med behov for observation, pleje og/eller behandling, men uden behov for sygehusindlæggelse.
  • Lægehenvist patient, der efter udskrivning fra sygehus fortsat har komplekse pleje og/eller behandlingsbehov, der kræver de særlige sygeplejefaglige kompetencer, som er til stede i akutfunktionen.
  • Patient, henvist fra hjemmesygeplejen, hvor der er behov for sparring med akutfunktionens personale, med henblik på hjælp til vurdering eller indsats.

Indhold

Akutydelser indeholder forskellige indsatser, for eksempel:

  • Behandling og pleje ved akut og kompleks sygdom.
  • Helhedsvurdering af din situation.
  • Måling af blodtryk, puls og temperatur.
  • Smertebehandling.
  • IV-medicin/væskebehandling

Omfang og varighed

Ydelsen leveres ud fra en faglig vurdering i en begrænset periode. Et ophold på akutplads efter sundhedslovens § 138 kan overgå til anden opholdstype efter serviceloven, når dit behov skifter karakter.

Egenbetaling

Der er egenbetaling på udgifter til medicin samt evt. levering af dette.

Transport til og fra akutophold er gratis.

Visiterende enhed

De kommunale sygeplejersker visiterer til akutophold i samarbejde med Myndighed.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 138.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål eller får behov for støtte, kan du henvende dig til afdelingen Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Ring på telefonnummer 47 35 19 00 eller se mere i afsnittet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har behov for støtte?”

Politisk udvalg

Kvalitetsstandarden hører under Velfærdsudvalget.