Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Udvidelse af Marbækvej i Frederikssund

Marbækvej skal udvides på strækningen fra Ørnestens Vænge og frem til den kommende Fjordforbindelse syd for Frederikssund.

Baggrunden er, at Marbækvej, når den nye Fjordforbindelse over Roskilde Fjord åbner ultimo 2019, bliver den primære trafikvej i den sydlige del af Frederikssund for henholdsvis trafik fra Hornsherred og fra Frederikssundsvej og Vinge.

Når Fjordforbindelsen åbner forventes det at trafikken på Marbækvej imellem rundkørslen Marbækvej/Strandvangen og tilslutningen til Fjordforbindelsen vil stige til ca. 6.300 (hverdagsdøgntrafik). Den eksisterende Marbækvej fra Ørnestens Vænge og frem til Fjordforbindelsen kan ikke afvikle den fremtidige forventede trafik.

Marbækvej, der er en kommunal vej, skal udvides fra Ørnestens Vænge og frem til indkørslen til ejendommen Marbækvej 49. Herfra og frem til Fjordforbindelsen er det Vejdirektoratets entreprenør RBAI der udvider Marbækvej. Der er i alt tale om en ca. 350 m lang strækning. Kørebanen etableres med en kørebanebredde på 6,50 m. I begge vejsider etableres enkeltrettede cykelstier med en bredde på 1,70 m. Endelig etableres der skelrabatter med en bredde på 1,00 m. Der anlægges et nyt vejafvandingssystem der føres til eks. regnvandsbassin på hjørnet af Marbækvej og Gyldenstens Vænge. Og endelig opsættes der ny vejbelysning tilsvarende den type der allerede er opsat på den udvidede Marbækvej (mod nord).

Hastigheden på Marbækvejs udvidelse er forudsat til 50 km/timen. Vejen ligger indenfor tættere bebygget område. Det nye vejanlæg vil blive gennemgået af en trafiksikkerhedsrevisor for at sikre optimal trafiksikkerhed.

Som en del af projekteringen er der udført en støjberegning. Denne viser at der kun er en ejendom der vil blive støjbelastet ud over grænseværdien på 58 decibel. Her vil der blive etableret en støjdæmpende foranstaltning.

På den østligste del af ejendommen Marbækvej 56 vil der blive anlagt en jordvold med en højde på ca. 2,0 meter opbygget af de opbrudte materialer/overskudsjorden fra vejanlægget og evt. tilkørt jord. Volden beplantes med buske, og kommer til at fungere som støj- og synsafskærmning. Området vil komme til at fremstå som en forlængelse af det grønne område ud for Ørnestens Vænge.

Marbækvejs udvidelse forventes gennemført i perioden marts-juli 2019.

Der er følgende bilag

Evt. bemærkninger eller spørgsmål til projektet kan sendes til:

Vej & Trafiks Funktionspostkasse vejogtrafik@frederikssund.dk

Telefonisk henvendelse kan ske til ingeniør Hans Riis Laursen, telefon 47 35 10 00.