Hvad gælder for et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Hobbydyrehold

Et hobbydyrehold kan maksimalt omfatte 30 høns og 4 hunde med hvalpe under 18 uger og enten:

 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder)

4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af punkt 1,

4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder)

2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg)

15 producerede slagtesvin

10 moderfår med lam (op til 12 måneder)

10 modergeder med kid (op til 12 måneder)

andre dyretyper end nævnt i ovenstående punkter, hvis det samlede produktionsareal* på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m², eller

forskellige dyretyper sammensat efter ovenstående punkter, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype ikke tilsammen overstiger 100 procent

Størrelsen på dyreholdet

Det er udelukkende størrelsen af dyreholdet, der afgør, om dyreholdet anses for at være et hobbydyrehold eller et erhvervsmæssigt dyrehold. Det har ikke betydning, om dyreholdet udnyttes erhvervsmæssigt.

Hold af ovenstående dyretyper er ikke tilladt i byzone og øvrige boligområder. Du må gerne holde op til 30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger, med mindre der er en lokalplan for dit boligområde, der fastsætter mere restriktive regler. I særlige tilfælde kan der gives dispensation til at holde dyr af ovenstående dyretyper.

Hobbydyrehold skal som udgangspunkt ikke leve op til bestemte miljøregler. Du skal sikre, at dyreholdet ikke forurener eller generer dine naboer. Det kan derfor være en god idé at skele til miljøreglerne for erhvervsmæssigt dyrehold.

Hvad gælder for mindre dyrehold

Har du et dyrehold, som er større end grænsen for et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold betragtes det som et erhvervsmæssigt dyrehold. Det betyder, at du skal overholde reglerne om staldindretning, opbevaring af gødning osv., der er beskrevet i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Hvad gælder for et større dyrehold

Har du et dyrehold med et produktionsareal, der er større end grænserne for erhvervsmæssigt dyrehold, betyder det, at dit dyrehold skal have enten en tilladelse eller en godkendelse efter Husdyrbrugloven. Kontakt kommunen for at aftale nærmere omkring ansøgningen på mail landbrug@frederikssund.dk 

Miljøtilsyn

Kommunen skal føre tilsyn med erhvervsmæssige dyrehold. Tilsynet udføres enten som et uvarslet eller varslet tilsyn, og tilsynet er omfattet af krav om brugerbetaling. Antallet af besøg afhænger bl.a. af størrelsen på dyreholdet, samt risikoen for at husdyrbruget giver anledning til påvirkning af miljøet.

Hvad er et produktionsareal

Produktionsarealet omfatter det areal i et fast placeret husdyranlæg, hvor dyrene opholder sig og har mulighed for at afsætte gødning, og hvor dyrene ikke kun har kortvarigt ophold.