Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Værebro Indsatsplanområde

Indsatsplanen er udarbejdet af Frederikssund, Egedal og Roskilde Kommuner og endeligt vedtaget i 2011

Forside indsatsplan

Indsatsplanen dækker:

  • Den centrale del af Egedal Kommune
  • Den nordlige del af Roskilde Kommune
  • Den sydøstlige del af Frederikssund Kommune

Planen er udarbejdet i samarbejde med:

  • Københavns Energi
  • Syv private vandværker (ingen beliggende i Frederikssund Kommune).

 Download Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Værebro (~ 7 Mb)

Resumé

Værebro Indsatsplanområde er 56 kvadratkilometer stort, og ligger på kanten til Roskilde fjord i Egedal, Frederikssund og Roskilde kommuner.

Geologien i området er præget af Søndersødalen, som er en dalstruktur der er fyldt op med smeltevandsaflejringer fra sidste istid. Søndersødalen strækker sig tværs over Nordsjælland, fra Øresund til Roskilde Fjord, og har stor betydning for vandforsyningen i Nordsjælland – også i Værebro Indsatsplanområde.

I indsatsplanområdet indvindes der årligt cirka 2 mio. m3 grundvand af 7 lokale almene vandværker, den regionale vandforsyning Københavns Energi samt et stort antal ejendomme med egen vandindvinding til brug i husholdning eller erhverv. Grundvandet i indsatsplanområdet har generelt en sammensætning og en naturlig beskyttelse, som danner et godt udgangspunkt for den fremtidige vandindvinding.

I indsatsplanen opstilles et indsatsprogram for grundvandsbeskyttelsen. For at målrette indsatsprogrammet, er Værebro Indsatsplanområde inddelt i geografiske interesseområder. Indsatsplanområdet er inddelt i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og 6 zoner med et prioriteret behov for beskyttelse.

BNBO er beregnet på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning: Boringsnære beskyttelsesområder – BNBO. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2007. Størstedelen af vandværkerne/vandforsyningerne i indsatsplanområdet står overfor, at skulle have deres vandindvindingstilladelse fornyet i nær fremtid. BNBO vil i den forbindelse blive genberegnet og egentlig udpeget af kommunerne.

Indsatsprogrammet kobler virkemidler og interesseområder og består af 11 virkemidler og et overvågningsprogram, se figur 2.1 i rapporten. De første 7 virkemidler er rettet mod fortidens og nutidens aktiviteter, og de sidste 4 virkemidler er fremadrettet i grundvandsbeskyttelsen. Indsatsprogrammet er baseret på frivillighed.

Der er ikke og forventes generelt ikke nitratproblemer i Værebro Indsatsplanområde. Men det kan ikke afvises, at nitrat lokalt kan blive et problem. Fokus vil være rettet mod at minimere uhensigtsmæssig håndtering af pesticider og gødning i områder tæt på vandværkernes boringer. Indsatsen målrettes de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og vil blive baseret på frivillige dyrkningsaftaler. Konkret vil en vandforsyning i indsatsplanområdet, nemlig Københavns energi søge at indgå sådanne frivillige dyrkningsaftaler.

En af de største aktuelle trusler mod de bynære vandværker i området er stoffet BAM, som stammer fra fortidens brug af pesticider i by-og landområder. Der er påvist BAM i grundvandet til 3 vandværker i den nordvestlige del af indsatsplanområdet. BAM kan risikere, at være et problem i mange år endnu, måske op til 75-100 år. De berørte vandværker vil opblande og overvåge indholdet af BAM i grundvandet. I dag er brugen af pesticider som kan give forurening med BAM forbudt.

De tre kommuner anvender som udgangspunkt ikke pesticider i Værebro Indsatsplanområde, men private husejere og virksomheder kan fortsat købe og anvende pesticider til ukrudtsbekæmpelse. Det er et væsentligt mål i denne indsatsplan, at reducere husejeres, og virksomheders brug af pesticider via oplysningskampagner. Københavns Energi og de lokale vandværker planlægger derfor en fælles informationskampagne.

Ud over BAM, er der i Værebro Indsatsplan-område, fundet få miljøfremmede stoffer i grundvandet og alle i lave koncentrationer.
Kilder til forurening med miljøfremmede stoffer i grundvandet, kan være forurenede lokaliteter. I henhold til jordforureningsloven skal regionerne varetage opgaven med at kortlægge arealer, hvor jorden kan være forurenet, samt udføre den offentlige undersøgelses- og oprydningsindsats. Den historiske kortlægning af forurenede arealer i indsatsplanområdet er ikke afsluttet og både Region Sjælland og Region Hovedstaden vil derfor prioritere området i fremtiden.

Indsatsprogrammet sætter rammerne for beskyttelsen af grundvandsressourcen i Værebro Indsatsplanområde, men ansvaret for beskyttelsen ligger hos enhver som anvender området.