Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Slangerup Indsatsområde

Indsatsplanen er udarbejdet af det tidligere Frederiksborg Amt og endeligt godkendt i 2006

 Forside indsatsplan

Indsatsplanen dækker vandværkerne

- Jørlunde By

- Jørlunde Østre

- Nybrovejens

- Sundbylille

- Hørup Kildeplads (KE)

Download Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Slangerup (~5½ Mb)

Resumé

Indsatsområdet Slangerup er 29,94 km2 og indeholder indvindingsoplandene til Jørlunde By, Jørlunde Østre, Nybrovejens og Sundbylille vandværker, samt Københavns Energis Kildeplads ved Hørup. Alle vandværker overholder kvalitetskravene til drikkevand. Dog overholder Jørlunde By Vandværk ikke kvalitetskravet for ammonium. Udover vandværkerne er der ca. 70 enkeltindvindinger i området.

Grundvandet i det primære grundvandsmagasin er generelt af god kvalitet, om end der lokalt forekommer nitrat i grundvandet. Derudover er der lokalt også fundet pesticider og organiske opløsningsmidler i grundvandet.

Den samlede indvinding i indsatsområdet er ca. 2,8 mil. m3, svarende til 38 % af grundvandsdannelsen. I perioden 1989-2004 er indvindingen faldet med 583.000 m3. I den samme periode er grundvandsspejlet steget med 0,5-3 meter, hvilket er til gavn for vandløb og vådområder. Den største stigning i vandspejlet er sket ved Hørup Kildeplads.

Lerlagene over grundvandet varierer meget i området. Flere steder, især i den østlige del af indsatsområdet er grundvandet sårbart overfor nitrat.
De områder, hvor der er sammenfald mellem sårbare grundvandsområder med mindre end 5 meter ler og områder med landbrugsdrift, er udpeget som indsatsområder med hensyn til nitrat. Disse områder dækker et areal på ca. 3,3 km2, svarende til ca. 11 % af indsatsområdet.

De foreliggende vandanalyser for boringer i området viser dog, at der ikke er akutte problemer med nitrat i grundvandet. På vandværkerne er der kun fundet nitrat i grundvandet ved Jørlunde Østre vandværk. Det vurderes, at det nitratholdige grundvand stammer fra det sårbare grundvandsområde omkring vandværkets boringer. Indholdet af nitrat i drikkevandet har ligget stabilt mellem 15 og 20 mg/l gennem de sidste 25 år.

Grænseværdien for nitrat i drikkevandet er 50 mg/l.

Selvom nitratindholdet er stabilt i drikkevandet kan det ikke udelukkes, at der på sigt kan ske en udvikling i vandkvaliteten hvorfor udviklingen af nitrat i vandværkets to boringer skal følges. I indsatsplanen er der udpeget et forslag til overvågningsområde for nitrat omkring vandværket.

Hvis der er i fremtiden er behov for at formindske nedsivningen af nitrat ved Jørlunde Østre Vandværk kan dette ske ved frivillige aftaler eller som anført af Grundvandspuljen ved opkøb af landbrugsjord omkring boringer.

I indsatsområdet er der kortlagt 31 grunde på vidensniveau 2 i henhold til lov om forurenet jord. Langt hovedparten af de kortlagte grunde ligger i Slangerup by.

  • På 3 af de forurenede grunde vil der i 2006 blive udført supplerende undersøgelser til vurdering af om forureningen truer grundvandsinteresserne i området.
  • På 19 lokaliteter er det vurderet at forureningen ikke umiddelbart udgør en trussel for det primære grundvandsmagasin
  • På 3 lokaliteter afværgepumpes der for at hindre forureningen i at sprede sig til drikkevandet i området
  • På 3 lokaliteter moniteres der for at holde øje med at forureningsfanen ikke spreder sig til grundvandet
  • På 3 lokaliteter er det ikke vurderet om forureningen er en trussel mod det primære grundvandsmagasin

På trods af de gennemførte og planlagte aktiviteter kan det ikke udelukkes at forureningerne i Slangerup by kan udgøre en trussel mod nærliggende indvindingsboringer ved Nybrovejens Vandværk og Hørup Kildeplads. Med henblik på at holde øje med eventuelle forureningstrusler er der i indsatsplanen udpeget forslag til to overvågningsområder i Slangerup by.

Lossepladsen ved Steensbjerggård syd for Hørup Kildeplads er forurenet med organiske opløsningsmidler. Siden 1995 er der pumpet forurenet grundvand op fra fire boringer ved lossepladsen. Det opsatte afværge- og overvågningsprogram revideres ca. hvert femte år.

For at sikre grundvandsressourcen i indsatsområdet er der i indsatsplanen lagt op til en række indsatser som skal gennemføres af vandværker, kommune og amt. En del af indsatserne tænkes finansieret af ”I/S Vandværkssamarbejdet Grundvandspuljen Slangerup” der er oprettet af de
lokale vandværker og Københavns Energi.

Foruden ovennævnte indsatser indeholder de planlagte indsatser bl.a. overvågning på forurenede grunde, sløjfning af boringer/brønde, skovrejsning i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, opkøb af landbrugsjord omkring boringer, fælles overvågning af vandkvalitet samt bedriftstjek
på landbrugsejendomme.

I indsatsområdet Slangerup, er det fortsat muligt at indvinde godt grundvand til drikkevand. Men det kræver en videreførelse af de nuværende grundvandsbeskyttende indsatser herunder afværgeforanstaltningerne ved Steensbjerggård. Også gennemførelse af de nye planlagte indsatser kan være med til at sikre grundvandet i indsatsområdet.