Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Skibby/Skuldelev Indsatsområde

Indsatsplanen er udarbejdet af det tidligere Frederiksborg Amt og endeligt vedtaget i 2005

Forside indsatsplan

Indsatsplanen dækker vandværkerne:

- Skibby

- Skuldelev

- Manderup

- Bonderup

- Saltsøskoven

Download Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Skibby/Skuldelev Indsatsområde (~ 10 Mb)

Resumé

Den almene vandforsyning i indsatsområdet Skibby/Skuldelev varetages af Bonderup, Manderup, Saltsøskoven, Skibby og Skuldelev vandværker. Alle vandværker overholder kvalitetskravene til drikkevandet. Der ses dog overskridelser for jern, mangan og ammonium på Saltsøskoven Vandværks drikkevandsprøver fra 2004. Udover vandværkerne findes enkelte private boringer og brønde.

Indsatsområdet er enkelte steder sårbart overfor nitrat på grund af tynde lerlag. Dette ses især i den nordlige del af området og i indvindingsoplandene til Bonderup, Skibby og Skuldelev vandværker. I den sydlige del af indsatsområdet er lerlaget mellem 15 og 30 meter tykt, hvilket beskytter grundvandet godt.

Der er fundet nitrat ved Skuldelev, hvor der udvaskes en stor mængde nitrat til den øvre del af grundvandet. Nitraten når ikke helt ned til de dybere dele af grundvandet, fordi en stor del bliver omsat eller strømmer væk. Da der er fundet nitrat, er det derfor vigtigt at følge udviklingen af nitrat i grundvandet.

Selvom der ikke er akutte problemer med nitrat i grundvandet, er der udpeget områder (Aktionszoner), hvor der skal ske en særlig beskyttelse mod nedsivning af nitrat. Inden for disse områder er der i indsatsplanen lagt op til at lave frivillige aftaler med jordbrugerne om at bruge mindre gødning. I indsatsplanen er der også lagt op til at gennemføre en kampagne for at stoppe/mindske brugen af pesticider.

Der er fundet forurening fra blandt andet gamle industrigrunde, lossepladser og tankstationer, der udgør en risiko for grundvandet. I området findes der også mulige kilder til grundvandsforurening, som undersøges i 2005.

Bymæssig bebyggelse udgør også en risiko overfor grundvandet i dele af området. Kilderne til forurening er fundet både i og udenfor indvindingsoplandene til både Manderup, Skibby og Skuldelev vandværker.

Grundvandsdannelsen i området er meget større end den nuværende vandindvinding og der er således en rigelig grundvandsressource indenfor indsatsområdet. Området er tideligere udpeget som reserveområde og senere til område med særlige drikkevandsinteresse (OSD) - dette for at sikre beskyttelsen af området.

Konklusionen er, at det fortsat er muligt at indvinde godt drikkevand i planområdet. Men det kræver, at det fremtidige drikkevand beskyttes ved hjælp af indsatser, der er nærmere beskrevet i indsatsplanen.