Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Østby/Sønderby

Indsatsplanen er udarbejdet af det tidligere Frederiksborg Amt og endeligt vedtaget i 2003

Forside indsatsplan

 Indsatsplanen dækker vandværkerne:

- Hyllingeriis

- Sønderby

- Østby

 Download Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Østby/Sønderby (~5 Mb)

Resumé

Vandindvindingen i indsatsområdet Østby/Sønderby varetages på nuværende tidspunkt af tre privatejede vandværker: Hyllingeriis, Sønderby og Østby. Alle tre vandværker overholder samtlige kvalitetskriterier til drikkevandet.

Resultatet af kortlægningen og analyse af drikke- samt grundvandet viser, at områdets primære grundvandsmagasin er sårbart overfor forurening med pesticider. Der er endnu ikke fundet pesticidrester i grundvandet, men det skal dog bemærkes, at ikke alle vandværker i indsatsområdet har analyseret for det. I fremtiden er det nødvendigt at være opmærksom på et evt. problem med nedbrydningsrester fra pesticider.

Det primære grundvandsmagasin er på nuværende tidspunkt ikke sårbart overfor udvaskning af nitrat. Derfor udgør nitrat ikke et akut problem i forhold til grundvandet, men for at sikre kvaliteten af drikkevandet i fremtiden, er det vigtig at være opmærksom på nitratkoncentrationen i grundvandet. Der er dog fundet nitrat i grundvandet i de øvre sekundære grundvandsmagasiner i indsatsområdet.

I indsatsplanen er der udpeget områder med stor grundvandsdannelse, hvor der skal ske en særlig beskyttelse af grundvandet. Inden for disse områder er der i indsatsplanen lagt op til at vurdere nitratbelastning af jordoverfladen, samt vurdere hvor meget nitrat der kan reduceres før det når grundvandsmagasinet. Derudover er der lagt op til frivillige aftaler om begrænsning af pesticider omkring indvindingsboringerne i indsatsområdet.

Konklusionen er, at drikkevandforsyningen i fremtiden vil være baseret på Hyllingeriis, Sønderby og Østby vandværker. Der vil fremover være tilstrækkeligt med grundvand til forsyne områdets borgere, hvis vandværker, kommune og amt laver nogle grundvandsbeskyttende tiltag, som er nærmere beskrevet i indsatsplanen.