Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Kyndby Indsatsområde

Indsatsplanen er udarbejdet af det tidligere Frederiksborg Amt og endeligt godkendt i 2003.

Forside indsatsplan

Indsatsplanen dækker vandværkerne:

- Dalby (Frederikssund Forsyning)

- Kyndbyværkets

- Dalby Huse Strand

- Ny Krogstrup

 Download Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Kyndby (~ 7 Mb)

Resumé

Frederiksborg Amt har udarbejdet en indsatsplan for den sydlige del af Jægerspris Kommune, Kyndby Indsatsområde. Indenfor indsatsområdet findes der 4 selvstændige vandværker som indvinder relativt små vandmængder.

Kyndbyværkets Vandværk har dog en ret stor indvindingstilladelse, som dog ikke udnyttes i øjeblikket. Grundvandsdannelsen i området er meget større end den nuværende vandindvinding og der er således en rigelig grundvandsressource indenfor indsatsområdet.

Indsatsplanen har til hensigt at sikre at den decentrale indvinding i området kan opretholdes og til at sikre beskyttelsen af grundvandet.

Indsatsområde Kyndby er beliggende i Hornsherred i et område, der i Regionplan 2001 for Frederiksborg Amt, er udpeget som et område med drikkevandsinteresser. Indsatsområdet er præget af landbrugsaktiviteter og er relativt tyndt befolket. Der findes kun få virksomheder med grundvandstruende aktiviteter indenfor indsatsområdet.

Det primære grundvandsmagasin findes i kalklag afsat før istiden. Over kalkmagasinet findes vekslende lag af sand, grus og ler. Dette magasin er sårbart over for nedsivende forurening, da den naturlige beskyttelse er mindre god.

Der er aftalt en række indsatser mellem de involverede parter, der skal tilsikre at grundvandsressourcen beskyttes overfor nedsivende forurening, i det magasinet er forholdsvist sårbart.

Derudover er der beskrevet en række fremtidige udfordringer, der kan overvejes af de involverede parter og som der på nuværende tidspunkt ikke er truffet aftale om, for eksempel etablering af et kontaktudvalg, hvor erfaringer om vandværksdriften kan deles mellem vandværkerne.