Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Indsatsplanen er udarbejdet af det tidligere Frederiksborg Amt og endeligt vedtaget i 2006.

Indsatsplan forside

Indsatsplanen dækker vandværkerne

- Store Rørbæk

- Oppe Sundby (nedlagt)

- Åbjerg

- Ådalens (Frederikssund Forsyning)

- Marbæk (Frederikssund Forsyning)

- Marbæk Nord Kildeplads (Frederikssund Forsyning)

- Svestrup - Ølstykke (Egedal Forsyning)

Download indsatsplan for Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke kommune (~16 Mb)

Resumé

Godt 95 % af vandforsyningen i indsatsplanområdet stammer fra de tre kommunale vandværker: Ådalsværket Vandværk, Marbæk Vandværk og Svestrup Vandværk. De sidste knap 5 % kommer fra tre private vandværker i Frederikssund Kommune: Store Rørbæk Vandværk, Oppe Sundby Vandværk og Åbjerg Vandværk.

Resultatet af den gennemførte geofysiske kortlægning viser at der specielt i kildepladszonerne til vandværkerne i Frederikssund Kommune er en ringe beskyttelse af grundvandet.

Grundvandsmodellen har justeret indvindingsoplandene til vandværksboringer, samt udpeget områder hvor der sker en stor grundvandsdannelse (infiltration) til det primære magasin.

I Frederikssund Kommune er der påvist nitrat i godt halvdelen af grundvandsboringerne. Arealanvendelse i indvindingsoplandene er primært jordbrug.

I den sidste halvdel af rapporten er fokus lagt i de områder, hvor der er mindst ler og hvor grundvandsdannelsen er størst inden for indvindingsoplandene. I indsatsplanen er der udpeget knap 40 større eller mindre aktionsområder på baggrund af 4 forskellige aktionstyper.

Konklusionen er at vandforsyningen i indsatsplanområdet ikke er akut truet. Dog tyder det på at vandkvaliteten forringes i fremtiden, hvis ikke der gøres tiltag for at beskytte grundvandsressourcen i området.

På nuværende tidspunkt er der ingen akutte trusler mod vandforsyningen, fra kendte og mistænkte punkt- og linjekilder, selvom de udgør en risiko. Dog er pesticidresten BAM begyndt at vise sig i flere boringer.