Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Frederikssund Nordøst

Indsatsplanen er udarbejdet af Frederikssund Kommune og endeligt vedtaget i 2010

Forside indsatsplan

        

 Indsatsplanen dækker vandværkerne

          - Græse

          - Hørup

          - Nybrovejen - Kvinderup

          - Sigerslevvester

          - Strø Kildeplads (KE)      

 Download Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Frederikssund Nordøst (~ 12 Mb)

Resumé

Indsatsområdet Frederikssund Nordøst dækker 17,9 km2 og indeholder indvindingsoplandene for vandværkerne: Græse, Hørup, Nybrovejen – Kvinderup, Sigerslevvester og for København Energis kildepladser Strø og Havelse.

Da indvindingen fra Havelse kildeplads er indstillet, men der er en gældende tilladelse, er indvindingsoplandet ikke beskrevet i detaljen, men medtaget i risikovurderingen.

Vandprøver udtaget i indsatsplanområdet viser at grundvandets kvalitet generelt er god, med ringe eller ingen påvirkning fra ovenfra kommende aktiviteter.

Det er beregnet at der dannes ca. 71 mm grundvand pr. m2 pr år til det dybe grundvandsmagasin i indsatsplanområdet, svarende til 1,28 mio. m3 grundvand pr. år. Det er dog muligt at indvinde væsentlige større mængder vand, da der trækkes på dybe grundvandsmagasiner i tilstødende områder.

Vandindvindings bæredygtighed kan ikke vurderes for dette indsatsplanområde alene, men for hele grundvandsmagasinets udbredelse som omfatter mindst 4 kommuner. Bæredygtig som et  grundvandsbeskyttende element vurderes ikke i denne indsatsplan, men afventer de kommende vandplaner.

Indvindingen i indsatsplanområdet deles mellem 4 vandværker, 2 kildepladser og 8 erhvervsindvindere. Strø kildeplads er beliggende i to kommuner, med ca. en tredjedel af indvindingsboringerne i Frederikssund Kommune og to tredjedele i Hillerød kommune. Indvindingstilladelserne er fordelt med samlet 63.000 m3 på vandværkerne, 132.500 m3 på erhvervsindvinderne og 2.4 mio. m3 på hver kildeplads (For Strø kildeplads ligger en del af indvindingen i Hillerød Kommune). I 2009 blev der i indsatsplanområdet samlet oppumpet 834.482 m3 af de ovenstående indvindere.

Miljøcenter Roskilde (og tidligere Frederiksborg Amt) har kortlagt geologi, vandkemi og hydrogeologi i området ved hjælp af diverse metoder. Dette har ført til blandt andet en kortlægning af tykkelsen af lerlag over det primære grundvandsmagasin. Denne kortlægning viser at lertykkelsen i store dele af indsatsplanområdet er over 15 meter, de områder hvor dette er tilfældet er dermed mindst sårbare overfor forurening. I henholdsvis den vestlige og østlige del falder lertykkelsen nogle steder til under 5 meter, hvilket gør disse områder til mest sårbare over for forurening.

I indsatsplanområdet er der 8 stk. kendte forureninger (V2) og 3 stk. mistanke om forurening (V1). 4 af V2 kortlægningerne er ikke prioriteret til videre vurdering/indsats i forhold til grundvandet, da de ikke vurderes til at udgøre en risiko for grundvandet. De 3 V1 kortlægninger har alle givet mistanke om oliespild. På de kortlagte grunde er der ikke fundet grundvandstruende, klorerede opløsningsmidler.

På baggrund af kortlægning, arealanvendelse og grundvandsdannelse er indsatsplanområdet inddelt i aktionszoner i forhold til, hvor grundvandsbeskyttelse gør mest gavn. Dernæst er der aftalt diverse indsatser, som de implicerede parter vil søge udført for at sikre den fremtidige drikkevandsforsyning.

Tre af vandværkerne: Hørup Vandværk, Nybrovejens Vandværk – Kvinderup og KE’s Strø kildeplads indgår i sammenslutningen ”Vandværkssamarbejdet Slangerup (Grundvandspuljen). Som består af lokale og regionale vandværker i det tidligere Slangerup Kommune. I indsatsplanområde Frederikssund Nordøst er det stadig muligt at indvinde godt grundvand, men det kræver en fortsat beskyttelse af ressourcen.