Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

På denne side kan du finde en oversigt over gældende indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune.

Oversigt indsatsplaner

Læs resumé af indsatsplanerne:

Hvad er en indsatsplan?

En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er en handlingsplan, der koordinerer aktiviteter for at beskytte grundvandet i et bestemt område. En indsatsplan er baggrunden for og et prioriteringsværktøj for at vandværkerne kan investere i grundvandsbeskyttelse i deres indvindingsområde.

Planen angiver hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser, og hvornår de gennemføres. En vedtaget indsatsplan er en aftale mellem aftaleparterne om disse forhold.

Indsatsplaner i Frederikssund Kommune

I Frederikssund Kommune er der pt. udarbejdet indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for 97% af OSD områderne.

Det resterende område er indvindingsoplandet for Skovsognets Vandværk (Frederikssund Forsyning), beliggende i den nordlige del af Hornsherred - lige syd for Kulhuse.  Kommunen afventer kortlægningsmateriale fra Miljøcenter Roskilde før en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse kan udarbejdes.

Baggrund

Danmark baseres drikkevandsforsyningen på rent grundvand, der dannes af nedbør. Der kan gå mange år fra en regndråbe falder på jordens overflade, til den bliver pumpet op i en vandværks boring.

Risikoen for forurening af grundvandet er øget med den tiltagende og mere intensive udnyttelse af jorden til boliger, erhverv og landbrug. Det er derfor nødvendigt med en langsigtet planlægning for at sikre drikkevandsforsyningen med rent grundvand.

I 1999 kom en ny Vandforsyningslov. Her blev det bestemt, at de nu nedlagte amter skulle udpege områder, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendige for at sikre drikkevandsinteresserne. 

Indtil amternes nedlæggelse i 2006 stod de både for den geologiske og hydrogeologiske kortlægning og udarbejdelse af den efterfølgende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Fra 2007 er denne opgave blevet opdelt, således at det er Statens Miljøcenter som står for kortlægningen og efterfølgende kommunerne som står for udarbejdelse af indsatsplanerne.

I de nedlagte amters regionplaner (nu landsplandirektiver) er udlagt de områder, hvor grundvandet skal kortlægges og der skal udarbejdes en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet. Indsatsplanerne skal udarbejdes for alle områder som er udpeget som Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) - ca. 56 % af Frederikssund Kommunes areal er udlagt som OSD område.