Søg pulje til Biodiversitet

Søg Frederikssund Kommunes pulje til Biodiversitet.

Mere og bedre vild natur i lokalområder.

Projektet skal være i Frederikssund Kommune

Medsend kort med afmærkning af projektets beliggenhed: JPG, PDF.
Brug eventuelt Frederikssund Kommunes digitale kort.


Ansøger tilkendegiver hermed, at det ansøgte projekt:

1. Forbedrer levesteder eller øger fødegrundlaget for biodiversiteten
2. Skaber sammenhæng mellem naturområder eller indeholder arealer, der udvider eksisterende natur eller indeholder arealer udpeget som Grønt Danmarkskort
3. Giver vedvarende effekt for biodiversiteten
4. Styrker fællesskab i lokalsamfund
5. Inddrager frivillige
6. Har en stor formidlende effekt
7. Ikke kræver vedvarende pleje eller hvor ansøger påtager sig ansvaret for den fortsatte pleje jf. en beskrevet plejeplan
8. Suppleres med privat medfinansiering eller medgået tid fra frivillige
9. Skaber synergi med andre målsætninger som fx klimaindsats, friluftsliv, sundhed, uddannelse eller trivsel
10. Er nytænkende i forhold til at skabe engagement om biodiversitet eller har karakter af koncept, der kan spredes til andre i kommunen


Ansøgningsprocedure

Ansøger kan være Gruppe af borgere/lodsejere, foreninger, institutioner eller virksomheder eller en repræsentant for sådanne.

Ansøger skal være bosiddende i Frederikssund kommune.


Hvilke projekter kan få støtte

Jeg er indforstået med at projektet lever op til nedenstående kriterier, der er obligatoriske for at kunne komme i betragtning for støtte:
 • den påtænkte aktivitet foregår på eller vedrører et areal i Frederikssund Kommune
 • der ikke allerede er opnået støtte til den ansøgte aktivitet fra anden side
 • den påtænkte aktivitet kommer Frederikssund Kommunes borgere til gode
 • der er søgt inden for ansøgningsfristen
 • der er søgt via et særligt ansøgningsskema på kommunens hjemmeside
 • der er vedlagt to tilbud, der svarer til de ansøgte udgifter
 • der ikke er risiko for, at den ansøgte aktivitet kan gøre skade på arealet eller på omgivende natur
 • der er indhentet de nødvendige tilladelser fra myndigheder til at kunne gennemføre aktiviteten
 • projektet ikke er i strid med lovgivning, Frederikssund Kommunes planer og strategier eller lokale interesser knyttet til arealet
 • der er indhentet tilladelse fra lodsejer til den ansøgte aktivitet, hvis ikke ansøger selv er lodsejer
 • der ikke er knyttet kommercielle formål eller aktiviteter til projektet eller dets realisering
 • det ansøgte støttebeløb ligger mellem 10.000 kr. og 100.000 kr.
 • aktiviteterne ikke allerede er realiseret inden tilsagn
Tilladelse - Er ansøger selv grundejer?

Kommunalt ejet areal:

Hvilke beløb søger I ? Budget medsendes samt projektets samlede økonomi

Hvis projektet opnår tilsagn bliver beløbet udbetalt til ansøgers nemkonto, som er tilknyttet Cpr nr. / Cvr nr. Angiv det ønskede:
Jeg er indforstået med, at ovenstående oplysninger er korrekte.

Her angives dato for indsendelse af ansøgningsskema

Bilag:

Nødvendige bilag som skal vedlægges

• Budget

• Aktivitets- og tidsplan

• Kortbilag

• 2 tilbud 

• Eventuelle indhentede tilladelser mv.


Samtykke

Løs ovenstående opgave for at bevise at du ikke er en spam-robot

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Dette får virkning for vores behandling af oplysninger om dig fra det tidspunkt, du tilbagekalder samtykket.

Tilbagekaldelsen sker skriftligt ved at kontakte det fagcenter i Frederikssund Kommune som er ansvarlig for databehandlingen.

Oplysningspligt

Frederikssund Kommune er dataansvarlig ved behandling af dine personoplysninger, og du er velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgivere via digital post hvis du har spørgsmål i forbindelse med behandlingen.

Formål og retsgrundlag

Frederikssund Kommune behandler dine personoplysninger for at kunne besvare denne henvendelse om pulje til biodiversitet.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelseslovens §1, stk. 2.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, CPR-nr. m.v. jf. databeskyttelsesloven §6, stk. 1.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi deler dine oplysninger med andre afdelinger i kommunen, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din sag. Herudover kan vi, afhængigt af oplysningernes karakter og formål, udveksle personoplysninger efter databeskyttelseslovens §6, stk. 1 og/eller §7, stk. 1.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

Mange af de personoplysninger vi behandler, får vi fra dig selv, fx. i forbindelse med en henvendelse eller ansøgning. Nogle informationer henter vi selv fra offentlige registre. Hvis vi har brug for at indhente oplysninger fra fx egen læge, hospital, arbejdsgiver eller lignende, vil vi forinden bede om et samtykke fra dig, medmindre det fremgår af særlovgivningen at vi må behandle oplysninger om dig uden at indhente dit samtykke.

Opbevaring af dine personoplysninger

Der er forskel på hvor længe vi gemmer dine oplysninger, alt efter hvilken type sag eller sammenhæng oplysningerne indgår i.

Kommunen er forpligtet til at håndtere oplysninger efter arkivreglerne. Der er fx regler om at kommunen skal aflevere nogle typer oplysninger til Rigsarkivet, og at kommunen ikke må slette eller kassere data uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.

Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Du har således ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler, få berigtiget urigtige oplysninger om dig, få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, gøre indsigelse mod kommunens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger og i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for kommunens almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreres rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.