Frederikssund Kommunes logo

Biodiversitetspulje 2021-2022

Byrådet besluttede i juni 2021, at der skulle afsættes 300.000,- årligt til en ny biodiversitetspulje som borgere, lodsejere og interessenter kunne ansøge til biodiversitetsprojekter. Formålet med puljen var, at støtte borgerdrevne biodiversitetstiltag, og derved skabe mere biodiversitet. Byrådet har  i 2023 besluttet at den tidligere biodiversitetspulje på 300.000,- overføres til implementering af indsatserne i Naturhandleplanen, der omhandler 4 ­indsatsområder: Naturen på land, Vand og kyster, Bynatur og ­biodiversitet samt Naturoplevelser.

Du kan se kataloget her med de projekter, der fik støtte i 2021 fra biodiversitetspuljen. 

Frederikssund Byråd godkendte 2. juni 2022, at fortsætte biodiversitetspuljen med samme støtte kriterier fra 2021. Dog således, at der ikke igangsættes projekter hvortil der ikke er offentlig adgang. I år vil der blive nedsat et bedømmelses udvalg, af 2 repræsentanter fra henholdsvis politiske udvalg Klima, natur og energi samt Grønt Forum.

Frederikssund Kommune skal blomstre af biodiversitet! Kommunen er spækket med områder – både offentlige og private - der med den rette indsats kan komme til at myldre af liv. Med den nye biodiversitetspulje er Frederikssund Kommune med til aktivt at stoppe tabet af biodiversitet. Du kan søge biodiversitetspuljen til projekter til gavn for biodiversiteten. Puljen er en del af konkurrencen om at blive ”Danmarks vildeste kommune”.

Biodiversitet i Byen - slentretur med barnevogn.Tegning: Claus Witfelt. 

Nedenfor kan du læse mere om

 • Hvem der kan søge
 • Hvilke projekter, der kan opnå støtte
 • Hvordan du konkret søger

Med biodiversitetspuljen er der især ønske om at styrke det lokale engagement og den frivillige indsats for at gøre noget for biodiversiteten. På denne måde kan biodiversitetspuljen være et værdifuldt supplement til den nuværende kommunale indsats for naturen.

I kan søge biodiversitetspuljen via et særligt ansøgningsskema. I skemaet bliver I med forskellige spørgsmål guidet igennem til en rigtig god ansøgning. Det er derfor ikke tanken, at I skal skrive et langt notat med projektets enkeltdele, men det kan være en god idé, at starte med at se skemaet igennem, og skitsere jeres idé ud fra spørgsmålene.

I Frederikssund Kommune vil vi gerne bruge biodiversitetspuljen til at sprede de gode idéer, så hvis I får støtte til jeres projekt, vil vi meget gerne dele jeres resultater og erfaringer på en særlig projekthjemmeside. Det kan også være en rigtig god idé at søge inspiration til gode projekter fx på andre kommuners DKvild-hjemmesider .

Hvis I har læst nedenstående vejledning og ansøgningsskemaet grundigt igennem, men stadig har spørgsmål vedrørende jeres projekt eller ansøgningen, kan I skrive til natur-team.

Formål med biodiversitetspuljen

At støtte projekter, der skaber mest mulig biodiversitet i Frederikssund Kommune samt engagerer kommunens borgere, foreninger, lodsejere, institutioner, virksomheder og lokalsamfund i en fælles indsats for at skabe og bevare levesteder og forbedre fødegrundlaget for insekter, fugle og smådyr både i byen og på landet.

Tildelingskriterier

Formål med puljen realiseres gennem 10 tildelingskriterier, der vægtes ens i vurderingen af ansøgninger. Det er derfor vigtigt I i ansøgningen giver de gode argumenter for, hvorfor jeres projekt lever op til det enkelte kriterie. Skriv fx hvilke arter I forventer kan få forbedret levesteder på jeres projekt eller vis på et kort hvordan jeres projekt skaber bindeled mellem andre levesteder i nærheden. Det er også fint, hvis jeres argumenter i ansøgningen bliver uddybet i det vedlagte materiale fx kort, budget eller aktivitetsplan.

 1. Forbedrer levesteder eller øger fødegrundlaget for biodiversiteten
 2. Skaber sammenhæng mellem naturområder eller indeholder arealer, der udvider eksisterende natur eller indeholder arealer udpeget som Grønt Danmarkskort
 3. Giver vedvarende effekt for biodiversiteten
 4. Styrker fællesskab i lokalsamfund
 5. Inddrager frivillige
 6. Har en stor formidlende effekt
 7. Ikke kræver vedvarende pleje eller hvor ansøger påtager sig ansvaret for den fortsatte pleje jf. en beskrevet plejeplan
 8. Suppleres med privat medfinansiering eller medgået tid fra frivillige
 9. Skaber synergi med andre målsætninger som fx klimaindsats, friluftsliv, sundhed, uddannelse eller trivsel
 10. Er nytænkende i forhold til at skabe engagement om biodiversitet eller har karakter af koncept, der kan spredes til andre i kommunen.

Ved pointlighed prioriteres efter en helhedsvurdering af projekternes effekt, økonomi og den samlede spredning af projekternes formål og geografi.

Hvem kan søge

Ansøger kan være grupper af borgere/ lodsejere, foreninger, institutioner eller virksomheder eller en repræsentant for sådanne. Ansøger skal være bosiddende i Frederikssund Kommune.

Hvilket beløb kan man søge for

Projektet skal koste mellem 10.000 kr. og 100.000 kr. I skal indhente to tilbud fx fra entreprenører eller

Forudsætninger for at kunne søge

I ansøgningen skal I krydse af at jeres projekt lever op til nedenstående forudsætninger. Dette er for at sikre, at projekterne kan gennemføres og kommer borgerne i Frederikssund Kommune til gode. Et projekt kan derfor komme i betragtning for støtte når:

 • der skal være offentlig adgang til projektet
 • den påtænkte aktivitet foregår på eller vedrører et areal i Frederikssund Kommune
 • der ikke allerede er opnået støtte til den ansøgte aktivitet fra anden side
 • den påtænkte aktivitet kommer Frederikssund Kommunes borgere til gode
 • der er søgt inden for ansøgningsfristen
 • der er søgt via et særligt ansøgningsskema på kommunens hjemmeside
 • der er vedlagt to tilbud, der svarer til de ansøgte udgifter
 • der ikke er risiko for, at den ansøgte aktivitet kan gøre skade på naturen på arealet eller på omgivende natur
 • der er indhentet de nødvendige tilladelser fra myndigheder til at kunne gennemføre aktiviteten
 • projektet ikke er i strid med lovgivning, Frederikssund Kommunes planer og strategier eller lokale interesser knyttet til arealet
 • der er indhentet tilladelse fra lodsejer til den ansøgte aktivitet, hvis ikke ansøger selv er lodsejer
 • der ikke er knyttet kommercielle formål eller aktiviteter til projektet eller dets realisering
 • det ansøgte støttebeløb ligger mellem 10.000 kr. og 100.000 kr.
 • aktiviteterne ikke allerede er realiseret inden tilsagn.

Hvad skal vedlægges ansøgningen

 • Budget
 • Aktivitets- og tidsplan
 • Kortbilag
 • to tilbud
 • Evt. indhentede tilladelser mv. og tilladelse fra ejer af arealet til den ansøgte aktivitet, hvis ikke ansøger er lodsejer.

Hvordan udvælges projekterne

De indkomne ansøgninger vurderes af en ekstern rådgiver ud fra ovenstående støttebetingelser og tildelingskriterier og projekterne præsenteres i et projektkatalog i prioriteret rækkefølge jf. kriterierne. Vurderingen kan evt. suppleres af dialog med ansøgere og evt. enkelte besigtigelser af projektområder. Frederikssund Kommune forbeholder sig ret til at foretage en egen vurdering af det ansøgte beløbs rimelighed i forhold til projektets planlagte aktiviteter og effekt.

På denne baggrund udvælger Frederikssund Kommune hvilke projekter, der kan gives tilsagn. Alle ansøgere vil modtage besked om evt. tilsagn og få udbetalt det tildelte beløb inden årets udgang. Projektkataloget offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Dokumentationskrav og evt. tilbagebetaling af midler

Projekterne forventes at kunne realiseres i perioden fra forår til efterår 2022, og det vil blive stillet som vilkår for tilsagnet, at I indsender dokumentation senest den 31. oktober 2022 for realisering af projektet og afholdte udgifter.

Der stilles i tilsagnet krav, om at I skal indsende en kort beskrivelse samt billeder og evt. anden dokumentation for det realiserede projekt, som kan lægges på kommunens hjemmeside.

I tilsagnsbrevet forbeholder Frederikssund Kommune sig ret til at kræve hele eller dele af det udbetalte beløb tilbagebetalt, hvis projektet ikke bliver realiseret som ansøgt eller opstillede vilkår for tilsagnet misligholdes.

Det vil kun være muligt i begrænset omfang at få råd og vejledning til gennemførelsen af projektet fra administrationen, da der ikke er afsat ressourcer til denne indsats.