Frederikssund Kommunes logo

FAQ Idrætsbyen

Hvorfor anlægge en samlet idrætsby?
Frederikssund Svømmehal stod overfor en større renovering pga. nye krav til vandbehandling. Samtidig var der behov for at etablere fodboldbaner til ORI fodboldklub til erstatning for banerne på Ådalens Skole Syd, når de blev nedlagt. Det gav anledning til at vurdere, om man ville fortsætte med at renovere og udvide en række ældre idrætsanlæg i Frederikssund by, eller om man ville bygge et nyt samlet idrætsanlæg. Byrådet besluttede på den baggrund at etablere et nyt samlet idrætsanlæg i Frederikssund by.
Udover en mere effektiv drift giver idrætsbyen en sjælden mulighed for at planlægge et stort samlet idræts- og aktivitetsområde helt fra bunden. En idrætsby der giver mulighed for fællesskab og et tættere samarbejde på tværs af foreninger og idrætter, optimal udnyttelse af faciliteterne samt etablering af nye typer faciliteter, der kan tiltrække en bredere gruppe af brugere.

Hvad kommer der til at være i svømmehallen? 

 • 25x25 meter trænings- og konkurrencebassin
 • Undervisnings- og børnebassin
 • Varmtvandsbassin (til bl.a. wellness og babysvømning)
 • Modstrømsbassin til brug for tekniktræning og genoptræning
 • Vandrutsjebane
 • Udspringsvipper (1 og 3 meter)
 • Saunaer

Se billeder og nærmere beskrivelse.

Hvorfor den valgte placering af idrætsbyen?
Placeringen er valgt af følgende grunde:

 • En placering lige ved siden af kommunens største skole giver god udnyttelse af idrætsbyens faciliteter i dagtimerne.
 • Med Sillebro Ådal som nabo kan idrætsbyen være en del af et stort sammenhængende rekreativt område, der motiverer til leg og bevægelse
 • Der er allerede stisystemer tilkoblet området - både til Frederikssund centrum og til Vinge
 • Idrætsbyen vil også kunne bruges af kommende Vinge-borgere, da det er placeret midt imellem Frederikssund centrum og den nordlige del af Vinge
 • Idrætsbyen vil være nemt tilgængelig fra den nye bro over Roskilde Fjord, der står færdig i 2019, og den forhåbentlig snarlige færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen.

Hvorfor bygge på en kuperet grund?
Grunden er ca. 30 ha med et højdespring fra bund til top på ca. 16 meter der hvor den er højest. De stejleste områder er i kanten af grunden mod nord og vest. Det kuperede terræn vil blive udnyttet på følgende måde:

 • Mod nord vil hallerne blive etableret med sænket gulvniveau, så terrænets fald udnyttes og den ydre bygningshøjde minimeres. Svømmehallen anlægges med et stort glasparti, der giver udsigt ned over Ådalen.
 • Mod øst placeres et stadion, der skæres ind i skrænten, så der opstår en naturlig skråning, som kan udnyttes til tribune.
 • Grundens mest plane område er det store areal i midten. Det skal bruges til boldbaner. Der vil blive behov for at anlægge baner i forskellige koter med små volde eller skrænter imellem, der bidrager til afskærmning for vind og støj.

Hvad med jordflytning?
Overskydende jord fra byggeriet i idrætsbyen vil så vidt muligt blive udnyttet på grunden - eksempelvis til volde, der kan afskærme mod lyd og lys - eller til små bakker, der kan bruges til træning, leg og bevægelse mv. Målet er at der skal flyttes så lidt jord som muligt væk fra matriklen.

Opdeling i faser - hvad bygges hvornår?

Første fase:
Byrådet har afsat økonomi til første fase af idrætsbyen, hvor der skal bygges:

 • Svømmehal med omklædnings- og mødefaciliteter til øvrige sportsaktiviteter på anlægget
 • Adgangsvej, stier og afvandingssøer
 • Udendørs trænings- og aktivitetsområde  

Der er endnu ikke taget beslutning om, hvornår øvrige faser af idrætsbyen skal bygges.

Hvad kommer idrætsbyen til at koste?  
Byrådet har i alt afsat 141 mio. kr. (2017-priser) til at bygge første fase af idrætsbyen – dvs. svømmehal, omklædnings- og mødefaciliteter , afvandingssøer, stier, adgangsvej og udendørs trænings- og aktivitetsområde. 
Prisen for etablering af øvrige fremtidige faciliteter i  idrætsbyen fastsættes først, når der i Byrådet tages beslutning om etablering og indhold for kommende faser.

Hvor mange fodboldbaner kommer der i idrætsbyen?
I dag drifter Frederikssund Idrætsanlæg 8 stk. 11-mandsbaner og 3 stk. 8-mandsbaner, hvilket svarer til i alt 9,5 stk. 11-mandsbaner. Derudover er der en række af de mindre 5-mandsbaner og 3-mandsbaner til de mindste børn.
Når idrætsbyen står helt færdig vil der - inklusiv fodboldbanen på Ådalens Skoles område som vil blive en integreret del af idrætsbyen - være 10 stk. 11-mandsbaner til fodbold. Heraf vil 3 blive anlagt som kunstgræsbaner, hvilket vil forbedre fodboldens mulighed for helårstræning i forhold til den 1,5 kunstgræsbane der findes på Kalvøen i dag. En af banerne vil etableres som en stadionfacilitet, der vil gøre det mere attraktivt at være tilskuer til fodboldkampe i Frederikssund.
Det er ikke afklaret hvornår de første fodboldbaner etableres.

Hvordan bliver området for fodboldklubberne  til møder og sociale aktiviteter? 
Spørgsmål stillet ifm. debatindlæg i Frederikssund Lokalavis: 
1. Har de planlagte mødelokaler en beliggenhed og størrelse der indbyder til at lokalet kan anvendes som dagligt samlingspunkt for klubbens medlemmer før og efter træning?
2. Er der et udendørs samlingsområde i forbindelse med møde/klub lokalet?
3. Må klubben fortsat selv forestå drift af egen "kiosk" med salg til egne medlemmer?

Ad 1:
Ja. I svømmehalsbygningen etableres et område for de boldklubber som benytter de udendørs fodboldbaner. Lokalerne består af en lounge samt to møderum. Når fodboldbanerne er færdige og vil brugerrepræsentanterne blive inddraget i indretning og møblering af de lokaler boldklubberne får til rådighed.

Ad 2:
Ja. Foran indgangen til omklædningsfaciliteterne vil der blive etableret nogle opholdsarealer der kan bruges til sociale arrangementer som fx grillaftener.

Ad 3:
Der etableres ikke noget fælles cafeteria før idrætsbyen er udbygget i et stort omfang. Indtil dette sker må klubberne derfor gerne selv medbringe egen forplejning. Et fælles cafeteria forventes at blive etableret, når der udbygges med indendørshaller og flere udendørs faciliteter. Hvordan reglerne vedr. egen forplejning bliver til den tid, er der endnu ikke taget stilling til.

Hvad sker der med idrætsanlæg i Slangerup, Jægerspris og Skibby?
Idrætsanlæggene i kommunens tre øvrige hovedbyer vil ikke blive berørt af etableringen af idrætsbyen i Frederikssund.
I løbet af 2016 og 2017 blev der udarbejdet  planer for forbedringer af idrætsfaciliteterne i Skibby og Jægerspris og økonomien til disse blev afsat i budget 2018. Disse projekter blev dog stillet i bero som led i budgettilpasningen i december 2017 som følge af kommunens likviditetsudfordringer.