Frederikssund Kommunes logo

Kriterier for Spejderfacilitetspuljen

Formål

Puljen har til formål at forny og vedligeholde faciliteter til både spejder og idræt i Frederikssund Kommune med henblik på at skabe bedre rammer for spejder- og idrætsaktiviteter.
Kriterierne for ansøgning om støtte til idrætsfaciliteter er beskrevet i særskilt dokument.
Puljen yder tilskud til at nedsætte hytternes forbrug af varme, el og vand samt til at højne hytternes generelle stand i Frederikssund Kommune. Der ydes tilskud til både kommunalt- og privatejede anlæg. Der ydes ikke tilskud med tilbagevirkende kraft til projekter der er igangsat eller gennemført.

Hvem kan ansøge

Puljen kan søges af spejderforeninger.

Midlerne skal anvendes til følgende formål

 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag.
 • Reparation eller udskiftning af ruder, vinduer og døre.
 • Reparation og isolering af ydervægge.
 • Øvrige energibesparende tiltag (vand, varme, isolering mm.).
 • Renovering af køkken og toilet.
 • Renovering af gulve.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger

 • Motiveret ansøgning.
 • Ansøgerens/foreningens navn og hjemsted.
 • Adresse på den facilitet ansøgningen vedrører.
 • Budget - en detaljeret beskrivelse af udgifter til projektets realisering.
 • Hyttens alder, areal mm.
 • Indhentede tilbud på projekt vedlægges som bilag. Hvis projektets anlægssum overstiger 30.000 kr. skal der indhentes mindst 2 tilbud.
 • Om arbejdet udføres af helt eller delvist af frivillige eller af professionelle.
 • Ansøgerens eventuelle samarbejde med andre grupper eller foreninger.
 • Ansøgerens eventuelle medfinansiering af de ansøgte.

Behandlingsplan

 • Der ansøges puljen om et tilskud til renovering og forbedringer af spejderhytten efter gældende kriterier.
 • Ansøgning sendes i høring i Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd(BUS).
 • Administrationen gennemfører bygningssyn med der til hørende rapport.
 • Sagen forelægges for Fritidsudvalget sammen med BUS udtalelse og bygningssynsrapport.

Ansøgningen

Ansøgningsfrister er 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. november.
Ved ansøgning om tilskud anvendes elektronisk ansøgningsblanket.
Dokumentation for indhentede tilbud skal vedlægges. Ansøgningen skal desuden vedlægges det seneste generalforsamlingsgodkendte regnskab.
Fritidsudvalget behandler ansøgningerne på møder i marts, juni, oktober og december måned.
Bevilling udbetales derefter inden pågældende års udgang.
Regnskab og dokumentation for afholdte udgifter indsendes til Fritidsudvalget senest 1. oktober året efter modtaget tilskud. Evt. ubrugte midler tilbagebetales inden 31. december året efter modtaget tilskud.