Frederikssund Kommunes logo

Kriterier for Idrætsfacilitetspuljen

Formål

Puljen har til formål at forny og vedligeholde faciliteter til både spejder og idræt i Frederikssund
Kommune med henblik på at skabe bedre rammer for spejder- og idrætsaktiviteter. Kriterierne for
ansøgning om støtte til spejderfaciliteter er beskrevet i særskilt dokument.
Puljen yder tilskud til ombygning, nybygning og renovering af faciliteter til idræt i Frederikssund Kommune.
Der ydes tilskud til både kommunalt- og privatejede anlæg.
Der ydes ikke tilskud med tilbagevirkende kraft til projekter der er igangsat eller gennemført.

Hvem kan ansøge

Puljen kan søges af foreninger, selvorganiserede grupper eller enkeltpersoner samt Center
for Kultur og Fritid.

Midlerne skal anvendes til følgende formål:

 • Fornyelse og vedligehold af eksisterende anlæg til idræt
 • Fornyelse og vedligeholdelse af klubhusfaciliteter
 • Energibesparende initiativer (vand, varme, isolering m.v.)
 • Anlæg af nye idrætsfaciliteter
 • Anlæg af idrætsfaciliteter, der kan tiltrække nye borger til fysisk aktivitet

Kriterier for prioritering af ansøgninger i Fritidsudvalget

 • Projekter, der er en forudsætning for ansøgernes primære aktiviteter, det vil sige at idrætsaktiviteterne ikke kan gennemføres uden at de ansøgte projekter realiseres.
 • Projekter, der er en forudsætning for at udvide klubbens primære aktiviteter, som følge af stigende medlemstilgang blandt børn.
 • Projekter, der forbedrer rammer og muligheder for at fastholde og tiltrække unge mellem 14- 25 år.
 • Projekter, der kan forbedre muligheden for selvorganiseret idræt i byens rum eller skabe aktive mødesteder i naturen.
 • Projekter, som Fritids- og Kulturudvalget i særlige tilfælde finder interessant at støtte indenfor fritidsområdet.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger

 • Motiveret ansøgning.
 • Ansøgerens/foreningens navn og hjemsted.
 • Adresse på den facilitet ansøgningen vedrører.
 • Budget - en detaljeret beskrivelse af udgifter for projektets realisering.
 • Indhentede tilbud på projekt vedlægges som bilag. Hvis projektets anlægssum overstiger 30.000 kr. skal der indhentes mindst 2 tilbud.
 • Om arbejdet udføres af helt eller delvist frivillige eller af professionelle.
 • Ansøgerens eventuelle samarbejde med andre grupper eller foreninger.
 • Ansøgerens eventuelle medfinansiering af det ansøgte.

Ansøgningen

Ansøgning sker via elektronisk ansøgning på Frederikssund Kommunes hjemmeside.

Dokumentation for indhentede tilbud skal vedlægges.

Ansøgningen skal desuden vedlægges seneste generalforsamlingsgodkendte regnskab.

Inden Fritidsudvalget behandler ansøgningerne, sendes de til udtalelse i Frederikssund Idrætsråd.

Ansøgningsfrister er 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. november.

Fritidsudvalget behandler ansøgninger på Fritids og Kulturudvalgets møder i marts, juni, oktober og december.