Frederikssund Kommunes logo

Tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Der ydes følgende tilskud til godkendte foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i form af aktiviteter for børn og unge under 25 år:

  • Medlemstilskud, som er et fast årligt tilskud pr. medlem under 25 år.
  • Aktivitetstilskud, som dækker tilskud til stævner og lejre, leder-, træner- og instruktøruddannelse, træner- og instruktørløn, materialer og til andre aktiviteter.

Der ydes generelt ikke aktivitetstilskud til aktiviteter for personer over 25 år.

Tilskudsbetingelser

Forudsætningen for at tilskud kan udbetales er, at barnet/den unge er aktiv, kontingentbetalende medlem af foreningen.

Ansøgningsgrundlaget

Medlemstilskuddet beregnes på grundlag af antal aktive kontingentbetalende medlemmer under 25 år pr. 1. januar.
Kontingent defineres som det beløb, det enkelte medlem betaler årligt for at kunne deltage i foreningens generelle aktiviteter. Aktivitetstilskud beregnes på grundlag af dokumentation for afholdte udgifter.

Ansøgningsfrist

Ansøgning om medlems- og aktivitetstilskud indsendes senest 1. februar. Ansøgning sker på et af Frederikssund Kommune udarbejdet skema.

Nye foreninger, der godkendes som frivillige folkeoplysende foreninger, kan opnå medlemstilskud i det år de bliver godkendt. Tilskuddet tildeles med 1/12 for hver af de tilbageværende måneder i året (inklusiv den måned som godkendelsen finder sted).

Generelt

Der ydes tilskud til godkendte foreninger, der tilbyder frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde i form af aktiviteter for børn og unge under 25 år. Tilskuddene beregnes ud fra de indsendte medlems- og regnskabsoplysninger.

Medlemstilskud

Ydes til hvert medlem under 25 år med max. kr. 115,- (kan ikke overstige kontingentindbetalingen).

Aktivitetstilskud

Tilskud til stævner og lejrture

Folkeoplysningsudvalget afsætter 30 % af aktivitetspuljen til stævner og lejrture i Danmark af mindst en dags varighed. Tilskud gives til foreningens udgifter til overnatning, stævnegebyr, lejrture, aktiviteter, transport og fortæring til de aktivt deltagende medlemmer under 25 år.

Tilskud til leder-, træner- og instruktøruddannelse

Folkeoplysningsudvalget afsætter 25 % af aktivitetspuljen til uddannelse af ledere, trænere og instruktører.
Dokumenterede kursus- og rejseudgifter, med billigste offentlige befordringsmiddel, refunderes op til kr. 2.000,- pr. år pr. person. Ansøgning om tilskud udover dette beløb fremsendes til Folkeoplysningsudvalget.

Tilskud til træner - og instruktørløn

Folkeoplysningsudvalget afsætter 25 % af aktivitetspuljen til træner- og instruktørløn.

Tilskud til materialer

Folkeoplysningsudvalget afsætter 10 % af aktivitetspuljen til tilskud til særlige materialer.

Andre aktiviteter

Folkeoplysningsudvalget afsætter 10 % af aktivitetspuljen til konkrete afgrænsede formål, som synliggør fritidstilbud i kommunen, eller som i særlig grad yder kommunen en positiv omtale.

Justering af aktivitetstilskud

Benyttes pengene ikke fuldt ud i den enkelte kategori, overgår resten til en af de øvrige kategorier, efter Folkeoplysningsudvalgets beslutning.

Udbetaling af tilskud

Medlemstilskud udbetales forud én gang årligt i første kvartal på baggrund af indsendte medlemsoplysninger.
Aktivitetstilskud udbetales bagud én gang årligt i første kvartal på baggrund af indsendt dokumentation for afholdte udgifter det forudgående år.

Tilskud udbetales under forudsætning af, at foreningens godkendte tilskudsregnskab for det foregående tilskudsår med oplysninger om medlemstal og indbetalt kontingent for unge u/25 år, er indsendt.

Hvis indberetninger, regnskaber m.m. ikke afleveres til tiden, uden at foreningen har givet Kultur- og fritidssekretariatet besked om årsagen hertil, kan tilskuddet bortfalde.

Ansøgning om aktivitetstilskud

Alle aktivitetstilskud udbetales på baggrund af dokumenterede, afholdte udgifter og ydes forholdsmæssigt inden for budgettet.

Ansøgning om aktivitetstilskud indsendes senest den 1. februar. Ansøgning sker på et af Frederikssund Kommune udarbejdet skema.

Ikrafttræden

Udvalget for Unge, Fritid og Idræt har senest revideret retningslinjerne den 2. maj 2019. Ændringerne blev vedtaget med tilbagevirkende kraft, så de er gældende fra den 1. januar 2019.