Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Oplysninger til ansøgning om jordvarme

Etablering af henholdsvis et horisontalt (jordvarmeslanger) eller vertikalt jordvarmeanlæg (boring) kræver godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §19 og jordvarmebekendtgørelsen. Ansøgningen skal blandt andet indeholde oplysninger om:

Generelt

 • Ansøgers navn, adresse, telefonnummer og mail
 • Installatørs navn, adresse, telefonnummer, mail og autorisationsnummer
 • Placering af anlæg - adresse, matrikel nummer, ejerlav og der skal fremsendes kort med placering (skitse)
 • Anlæggets type - varmeslanger i jord (vandret) eller boring (lodret)
 • Type, diameter og længde af varmeslanger
 • Frostvæske, type og mængde (samlet procentvise indhold må ikke overstige 35)
 • Brine, samlet mængde vand og frostvæske
 • Beskrivelse af varmepumpe, producent, produktnavn og kapacitet
 • Erstatter eller supplerer jordvarmeanlægget nuværende opvarmningsform

Vandret anlæg

 • Antal strenge
 • Nedgravningsdybde
 • Areal til nedgravning af slanger
 • Afstandskrav for anlæg med brine
 • Vandforsyningsboringer - afstandskrav: 50 meter
 • Andre boringer - afstandskrav: 5 meter

Lodret anlæg

 • Vandforsyningsboringer - afstandskrav: 300 meter
 • Andre boringer - afstandskrav: 50 meter
 • Brøndborer der skal etablering boring
 • Boringens dimensionering og udførelse (udfyldes i særskilt ansøgningsskema)
 • Ansøgningsskema om etablering af A-boring

Bilag du skal sende med ansøgningen

Bilag afhængig af ejer og placering

 • Eventuelle tinglyste deklarationer der kan give begrænsninger for etablering af jordvarmeanlægget
 • Fuldmagt, hvis ansøger ikke er ejer af den bygning/grund anlægget skal forsyne
 • Accept fra grundejer, hvis anlægget etableres på en anden mands grund
 • Tegning (skitse) med placering af anlæg

Bilag afhængig af forhold ved anlægget

Dokumentation for varmeslanger, hvis de ikke er:

 • Horisontale anlæg: PE40, SDR 11 og PE80, SDR17. Slangerne skal være DS-godkendt og mærket »SBC« eller polygodkendt og mærket med »EN 13244« eller »EN 12201«.
 • Vertikale anlæg: PE100RC, SDR11 og skal være godkendt efter standard EN 13244 eller EN 12201.

 • Dokumentation for typer af frostvæsker, hvis det ikke er IPA-sprit eller ethanol.

Behandling af din ansøgning i kommunen

 • Kommunen undersøger om arealet/placeringen af jordvarmeanlægget/boring ligger indenfor en fredning, beskyttet natur, nær sten- eller jorddige, nær sø, beskyttelseslinje til fortidsminde, strandbeskyttelseslinje, kortlagt jordforurening eller andet som kan kræve en ansøgning om dispensation eller eventuelt et afslag. Vi undersøger om der er lokalplaner, tinglysninger eller andre forhold som betyder, at et jordvarmeanlæg ikke kan meddeles som primær varmekilde. Afgørelsen bliver sendt til grundejer og offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Vær opmærksom på

 • at der ikke må igangsættes gravearbejde eller lignende før en tilladelse er opnået.
 • at færdigmelde anlægget, når det er etableret.

Kortskitse

Du kan f.eks. printe et kort fra https://webkort.frederikssund.dk/spatialmap eller fra Danmarks Miljøportal

Mere info

Har du  spørgsmål til etablering af et jordvarmeanlæg, er du velkommen til at kontakte Natur og Miljø på miljoevirksomhed@frederikssund.dk  eller på telefon 47 35 10 00.