Frederikssund Kommunes logo

Ny affaldsordning i 2022

I 2022 indfører Frederikssund Kommune nye affaldsordninger ved alle boliger. Det sker som led i den nationale strømlining af kommunernes affaldsordninger, hvor alle kommuner skal tilbyde deres borgere samme sorteringsmulighed ved boligen.

I de nye ordninger bliver det muligt at sortere plast, mad- og drikkekartoner, glas, papir, metal, pap, madaffald og restaffald i beholdere ved boligen. Det bliver også muligt at aflevere farligt affald i en rød boks, som tages med af skraldebilen. Senere bliver det også muligt at aflevere tekstiler.

Den nye ordning træder i kraft 1. maj 2022 ved alle enkeltfamilieboliger med egne beholdere. Datoen er sat efter, hvornår kommunens nuværende kontrakt om affaldstømning udløber. Det vides endnu ikke, hvem der vinder det kommende udbud. 

Boliger, der i dag har fælles beholdere, vil få den nye ordning i perioden 1. april 2021 til 31. august 2022. Det samme gælder boligforeninger og afdelinger, hvor det er nødvendigt at gå fra egne beholdere til fælles beholdere for at kunne skabe plads til den ekstra sortering. Fælles beholdere kan være minicontainere eller nedgravede beholdere, som foreningen/afdelingen selv anlægger.

De nye beholdere ved enkeltfamilieboliger 

Ved enkeltfamilieboliger skal man som minimum have et sæt med fire beholdere på 240 liter. Tre af beholderne er opdelt i to kamre, og har derfor plads til to slags affald. Pap får sin egen beholder. Mad- og drikkekartoner lægges i samme rum som plast.

De fire beholdere fylder i alt 2,65 meter i bredden og 104,5 cm i højden. 

Tegning af de fire ny affaldsspande til udbringning i 2022

Enkeltfamilieboliger med begrænset mængde affald og pladsproblemer vil kunne søge om at dele de 4 beholdere med naboen, eller de kan gå flere sammen om en fællesordning, som man kender det fra boligforeninger. Læs mere ved de relevante punkter for ordningerne under "Ofte stillede spørgsmål" herunder.

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar om den nye affaldsordning, der kommer i 2022. Vi har endnu ikke svar på alle spørgsmål, men siden udbygges løbende.

Hvor ofte bliver spandene tømt?

Alle affaldstyper på nær farligt affald og tekstiler afhentes med en fastsat hyppighed som modsvarer behovet hos husstandsstørrelse på 5 personer og derunder.

De helt konkrete hyppigheder på afhentning vil komme senere.

Hvad kommer det til at koste?

Taksterne for den nye ordning forventes først vedtaget ved byrådet i november 2022, og indtil da afventer vi afklaring på dette forhold. De nye takster forventes derfor også først at slå igennem i januar 2023.

Skal jeg selv køre noget på genbrugspladsen?

Du skal selv køre haveaffald og byggeaffald på genbrugspladsen. Hvis du ikke kan få alt storskrald med igennem storskraldsordningen, skal du også køre dette på genbrugspladsen.

Hvad gør jeg med pap der er for stort til spanden?

Du kan enten tilmelde dig vores storskraldsordning, hvor vi bl.a. henter bundtet pap. Du kan også skære pappet i mindre stykker, så det passer ned i spanden. Alternativt kan du køre pappet til den nærmeste nærgenbrugsstation.

Hvordan indsamles farligt affald?

Farligt affald vil blive indsamlet i en rød miljøboks, som bliver udleveret i samme ombæring som spandene.

Hvordan kan jeg vide, om affald er farligt?

Hvis der er et faresymbol på emballagen er det farligt affald, og skal lægges i den røde boks. Opvask- og rengøringsmiddel skal i den røde boks, hvis der stadig er indhold i, hvis ikke kan de komme i plastaffaldet. Derudover er batterier og småt elektronik, såsom telefoner, også farligt affald.

Hvordan fungerer ordningen med tekstiler?

Miljøministeriet arbejder stadig på reglerne for tekstilindsamling, og derfor har vi ikke oplysninger om, hvordan ordningen bliver. Hvordan tekstiler bliver indsamlet, bliver meldt ud senere, men der kommer ikke en ekstra spand til det.

Jeg har ikke plads. Må spandene stå ude på fortovet/vejen?

Nej! Dine spande skal stå på et fast underlag på din egen grund, med maks. 5m til skel, samt med håndtaget vendt udad.

Vejareal må generelt ikke benyttes til private formål, med mindre der er givet særlig tilladelse fra vejmyndigheden.

Hvordan kan ordningen se ud i en boligforening?

Hvis du bor i en boligforening, hvor der ikke er vejadgang til den enkelte bolig, vil I få minicontainere til alle fraktioner undtagen farligt affald og tekstiler. Minicontainerne skal placeres indenfor en rimelig gå-afstand fra boligerne, og hvor der er holdemulighed for skraldebilen. Minicontainerne kommer i to forskellige størrelser, henholdsvis 660L og 400L. Farligt affald sorteres enten i rød boks, eller i et miljøskab egnet til formålet.

Kan jeg beholde min blespand?

Indtil videre fortsætter blespandsordningen med de samme spande, som vil blive tømt samtidigt med rest og mad hver anden uge.

Kan jeg beholde min gamle affaldsbeholdere?

Dine gamle beholdere, på nær tilmeldte blespande, vil blive hjemtaget efter d. 1. maj 2022, når den nye ordning går i gang. Da der er tale om en overordnet strømlining af renovationsordningen, kan du ikke beholde de gamle beholdere som ekstrabeholdere, da de nye beholdere vil være standardiseret og af samme størrelse. Dette af hensyn til både økonomi, lagerlogistik og renovatøren, der skal tømme beholderne.

Du vil dog have mulighed for at bestille ekstrabeholdere i de nye standardstørrelser til hver affaldstype på www.frederikssund.dk/mitaffald.

Hvordan bliver affaldet tømt?

Alle vores renovationsbiler er opdelt, så de har to rum. Renovationsbilen er opdelt 60/40 ligesom spandene, så vi undgår at få de to tømte fraktioner blandet sammen. Én renovationsbil kan så kun tømme to forskellige fraktioner på sin tur, så du kan være sikker på, at fraktionerne ikke bliver blandet sammen.

Hvordan fungerer fællesordninger?

I tilfælde, hvor bebyggelser er udformet på en måde, der ikke tillader fire skraldespande ved hver bolig, kan det være en mulighed at benytte fælles beholdere eller affaldsanlæg placeret på fællesarealer, dvs. en fællesordning.

Etableringen af fællesordninger kræver at en række forhold gør sig gældende, og der er således ikke tale om en fritvalgsordning. De nærmere bestemmelser for ordningen kan læses her i "Vejledning i etablering af fælles affaldsordning" (2021).

Hvordan fungerer naboordninger?

Der vil være tilfælde, hvor husstandsstørrelsen gør det muligt for to naboer at dele skraldespande. I disse tilfælde kan naboerne indgå i en naboordning. 

Etableringen af en naboordning kræver at en række forhold gør sig gældende, og der er således ikke tale om en fritvalgsordning. De nærmere bestemmelser for ordningen kan læses her i "Vejledning i etablering af naboordning" (2021).