Frederikssund Kommunes logo

Lån til betaling af ejendomsskat

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat  

Du skal søge lån i den kommune hvor ejendommen ligger, og ansøgningen skal ske digitalt.

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp hos ejendomsskat, i Borgercenter eller på Biblioteket. Husk at medbringe din Nemid.

Frist for ansøgning

Du kan søge om lån til betaling af ejendomsskat to gange om året.

Sidste frist for at søge om lån til at betale 1. rate, som forfalder i januar, er den 1. december. Sidste frist for ansøgning gældende for 2. rate, som forfalder i juli, er den 1. juni.

Er du berettiget til at få lån til betaling af ejendomsskat?

For at være berettiget til lån til betaling af ejendomsskat, skal du som ejer eller din ægtefælle have fast bopæl her i landet. Ejendommen skal fortrinsvis anvendes af dig eller din husstand til beboelse, det gælder også fritidsbeboelse.

Derudover skal du eller din ægtefælle, på det tidspunkt hvor ejendomsskatten forfalder til betaling, enten

  • være folkepensionist 
  • modtage pension efter lov om social pension eller lov om delpension
  • modtage efterløn.

På ejendommen skal der være plads til, at kommunen kan tinglyse et skadesløsbrev, som har pant indenfor den seneste offentlige vurdering.   

Hvad kan du få lån til?

Du kan få lån til de kommunale ejendomsskatter (grundskylden). Men du skal stadig selv sørge for betaling af ejendommens forbrugsafgifter, rottebekæmpelse og skorstensfejning.

Hvilke udgifter er der i forbindelse med lånet?

De eneste omkostninger du har, er de renter, som løbende bliver tilskrevet lånet.

Du kan ikke trække renterne fra på selvangivelsen.

Hvornår skal du tilbagebetale lånet?

Du skal tilbagebetale lånebeløbet med tilskrevne renter, når du sælger ejendommen. 

Hvis du som ægtefælle overtager ejendommen ved din ægtefælles død, eller i forbindelse med ægtefælles optagelse på plejehjem, har du krav på, at allerede ydet lån med tilskrevne renter forbliver indestående. 

Kommunens sikkerhed for lånet

Til sikkerhed for lånet tinglyser kommunen et skadesløsbrev i din ejendom. Tinglysningsafgiften bliver betalt af kommunen.

Når skadesløsbrevet er tinglyst, kan du få lån til betaling af dine ejendomsskatter indtil lånebeløbet med tilskrevne renter udgør 95% af skadesløsbrevets pålydende. Når lånet udgør 95%, bliver der tinglyst et nyt skadesløsbrev i din ejendom, hvis der stadig er plads indenfor den seneste offentlige vurdering ellers bliver lånet sat i bero og du skal selv betale fremtidige renter og ejendomsskatter.

Skadesløsbrevet skal have oprykkende prioritet. Dog skal kommunen tillade, at et skadesløsbrev rykker tilbage for lån, der senere bliver ydet efter reglerne i realkreditloven, når lånet bliver optaget til indfrielse af realkreditlån, der hidtil har haft sikkerhed i ejendommen forud for skadesløsbrevet.

Det nye lån må dog ikke overstige restgælden på hidtidige lån med tillæg af omkostninger ved låneomlægningen.

Løbetid og afdragsprofil på det nye lån skal endvidere være uændret i forhold til hidtidige lån. Det betyder, at du på et nyt lån ikke kan få yderligere afdragsfri og at løbetiden ikke må overstige restløbetiden på dit eksisterende lån.  

Generelt

Hvert år inden den 1. marts vil du fra kommunen modtage meddelelse om kommunens tilgodehavende pr. 1. januar med oplysning om tilskrevne renter i det foregående kalenderår.

Du kan læse mere i Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af grundskyld m.v.