Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Søer eller vandhuller

Lovgrundlag og praksis

Planlovens § 35, stk. 1. Det kræver landzonetilladelse at etablere en sø/vandhul, da der er tale om ændret arealanvendelse.

Vi giver normalt ikke tilladelse til at etablere en ny sø/vandhul på arealer som er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven f.eks. mose, strandeng eller fersk eng eller i forbindelse med vandløb.

Vurdering af ansøgning

Vi foretager for det meste en besigtigelse af det pågældende areal.

Ved vores vurdering lægger vi særlig vægt på om etableringen af søen/vandhullet er i overensstemmelse med planlægningen for området/kommuneplanen, herunder særligt natur- og kulturhistoriske hensyn, om det vil berige dyre- og plantelivet og om det vil passe naturligt ind i landskabet. Søen/vandhullet må ikke påvirke naboers drænforhold. Ejer skal derfor undersøge om der er dræn i området.

 Se vejledning om etablering og pleje af søer