Frederikssund Kommunes logo

Dispensation og høring

Hvis dit byggearbejde kræver dispensation eller særlig tilladelse, skal du begrunde din ansøgning. Sagen skal eventuelt i høring, og/eller behandles politisk, inden du kan få en afgørelse.

Hvornår skal du søge?

Du skal sende en begrundet ansøgning til os og forsøge at opnå dispensation/tilladelse, hvis dit byggeprojekt:

Du må ikke begynde at bygge før dispensationen er givet. Det betyder blandt andet, at den almindelige sagsbehandlingsfrist for anmeldelsessager på to uger bortfalder, når din sag kræver dispensation.

Du skal have en særlig begrundelse

En dispensation er altid en undtagelse, og vi skal vurdere din begrundelse for at søge nøje. Der skal være særlige forhold på din grund eller for dit byggeprojekt, hvis vi skal dispensere fra en lokalplan, undlade at håndhæve en deklaration eller tillade byggeri ud over den almindelige byggeret.

Naboorientering og/eller partshøring

Vi skal ofte sende din ansøgning til høring, inden vi træffer en afgørelse. Det skal vi blandt andet gøre for at sikre os, at vi har så mange oplysninger om sagen som muligt.
Hvis du bliver hørt som nabo og/eller part, får du en kopi af den endelige afgørelse, hvis du sender et svar, inden fristen udløber.

Vær opmærksom på

  • At det ikke er din nabo der bestemmer, om du kan få en dispensation
  • At det ikke er gyldigt selv at indhente en naboerklæring, da en eventuel høring skal foretages af os. Men det er naturligvis altid en god idé, hvis du informerer din nabo om dine byggeplaner
  • At vi ikke kan dispensere fra formålet i en lokalplan
  • At vi ikke kan dispensere fra en lokalplan, hvis det er i strid med principperne i planen
  • At sagsbehandlingstiden for sager med dispensation ofte er længere end for andre sager
  • At forvaltningen er bemyndiget af de politiske udvalg til at træffe afgørelser i en lang række af sager.

Gyldighed

Dispensationer efter planloven bortfalder efter 3 år, hvis de ikke er udnyttet.

Dispensationer efter byggeloven bortfalder efter 2 år, hvis der ikke inden da er udstedt tilladelse. Hvis byggeriet alligevel ikke bliver opført, bortfalder dispensationerne sammen med byggetilladelsen.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om reglerne for naboorientering i planloven og byggeloven samt om reglerne for partshøring i forvaltningsloven.