Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Genåbningsplan for skoler, SFO'er og fritidsklubber 

Regeringen har besluttet, at der skal foretages en gradvis og kontrolleret genåbning af skoler, SFO'er og fritidsklubber.

Genåbningen af skoler, SFO'er og fritidsklubber i Frederikssund Kommune finder sted fra onsdag den 15. april 2020, og der stilles krav om, at skoler, som genåbner, iværksætter særligt skærpede forholdsregler for fortsat at forebygge smittespredning af COVID-19. Kravene fremgår af vejledningen fra Sundhedsstyrelsen. 

Det er en forudsætning for genåbningen, at alle skoler, SFO'er og fritidsklubber lever op til vejledningen fra Sundhedsstyrelsen og dermed for de skærpede forholdsregler for at forebygge smittespredningen af COVID-19

I Frederikssund Kommune åbner skolen for alle 0.-5. klasserne på alle kommunens almene skoler og holder åbent med  skoledag, SFO og fritidsklub.
SFO- og fritidsklubaktivitet foregår fra samme lokaler og sammen.
Det tilstræbes, at så meget af skoledagen og SFO/klub-tiden tilbringes udenfor.

Gruppestørrelse

Hver skole tager afsæt i de fysiske rammer og sammensætter grupper af elever svarende til antallet af elever, som kan være i ét lokale/område med en afstand mellem bordene på 2 meter. Vi må gerne have større grupper end 10 samlet i grupperne. Det er m2 af lokaler og områder, som afgør gruppestørrelsen. Vi henstiller til, at 0.-2. klasse samles i mindre grupper, mens der for 3.-5. klasse er mulighed for at lave større grupper. Det betyder at 3.-5. klasse kan være i større lokaler og dermed større grupper.  Dette prioriteres i relation til, at de yngste elever vil have sværest ved at bevare afstand og kan have højere grad af behov for en voksen.
Alle skolens matrikler tages i brug i perioden. Det betyder, at elever fra mellemtrinnet kan skulle modtage deres undervisning på udskolingsmatriklen.

Organisering af dagen

Der arbejdes med forskudte mødetidspunkter, hvor de enkelte elevgrupper får tidsslots, hvor de skal møde i skolen. Det forventes, at alle elever er mødt på skolen i tidsintervallet mellem 7.50-8.30. Evt. aflevering finder sted uden for skolen og lærere/pædagog følger eleverne ind i skolen. Forældre eller andre ledsagere har som udgangspunkt ikke adgang til skolen i denne periode. Eleverne skal gennem hele dagen tilknyttes et område på skolen og ikke skifte lokale – heller ikke når dagen skrifter fra SFO/fritidsklub til skole. Størstedelen af dagen foregår udendørs i det omfang, der er mulighed for det.

06.30 – 07.50 Mulighed for morgenåbning i SFO ved tilmelding

07.50 – 08.30 Børnene møder løbende i skole og alle afleveres som udgangspunkt i gården eller lignende – de voksne har tilsyn.

08.30 – 13.00 Skoledag – etableres under nødundervisningens rammer

13.00 – 13.30 Understøttende undervisning

13.30 – 17.00 Mulighed for at deltage i SFO/fritidsklub ved tilmelding

Kriseberedskabet har besluttet, at fritidsklubben afvikles sammen med SFO´en. Fritidsdelen skal finde sted i samme lokaler, som eleverne opholder sig i under undervisningen. Hovedparten af aktiviteterne og undervisningen skal finde sted udendørs. Skolelederen skal sammen med klublederen koordinere, hvordan den fælles klub og SFO-virksomhed kan tilrettelægges. 

Medarbejderne fra indskoling og mellemtrinnet vil varetage nødundervisningen og SFO/fritidsordningen på skolen. Det tilstræbes, at det er de samme voksne til den samme gruppe i hele forløbet. Der kan fx etableres teams af lærere og pædagoger, som varetager pasning og undervisning af en gruppe eleverne gennem hele åbningstiden. Eleverne møder på denne måde samme medarbejdergruppe gennem hele dagen.

Skemaer og vagtplaner

Skoleledelsen udarbejder med udgangspunkt i gruppestørrelserne og organiseringen skemaer og vagtplaner for klasserne og skolerne. Vagtplanerne sendes til Sisse Krøll Willemoes, Center for Børn og Skole senest mandag den 13. april kl. 9.00.

Medarbejdere møder ind tirsdag til orientering og planlægning af elevernes skoledag og fritidstilbud. Det forventes også, at kursus i håndvask gennemføres tirsdag.

Information

Brev til forældre om organisering af dagen

Skoleledelsen udarbejder information til forældrene om skoledagens organisering samt mødetidspunkter. Følgende skal fremgå af brevet til forældrene:

 • hvornår og hvordan børn afleveres eller ankommer til skolen, og hvordan afhentningen finder sted
 • at forældrene i denne periode som udgangspunkt ikke kommer indenfor på skolen
 • at forældrene skal sørge for, at børnene har mad og drikke med til hele dagen. Der serveres ikke fra SFO’en eller fra evt. kantiner. Dette for at minimere smittefaren
 • forældrene vil blive bedt om at tale med deres børn om, at de voksne på skoleområdet i denne periode ikke giver knus og kram. Dette for at holde afstand og for at passe ekstra godt på hinanden
 • forventningen om, at børnene møder i skole, og fravær registreres.

Brevet sendes først til forældrene, efter der har været afholdt møde i Uddannelsesudvalget lørdag den 11. april 2020.

Brevet sendes i kopi til Sisse Krøll Willemoes, Center for Børn og Skole senest mandag den 13. april kl. 9.00.

Brev til forældrene om tilmelding til SFO/fritidsklub

Center for Børn og Skole udarbejder et brev til forældrene, hvor vi beder dem tilkendegive, hvorvidt de vil benytte sig af morgenåbningen i SFO’en eller benytte SFO’en/klubben om eftermiddagen.

Desuden udarbejder Center Personale, Sundhed og Jura følgende informationer:

 • informationsmateriale til forældre og børn (i hhv. dagpleje, børnehuse og skoler) om, hvornår der skal foretages håndvask, hosteetikette, undgåelse af tæt kontakt og øvrige hygiejneanbefalinger
 • informationsmateriale til ansatte og forældre om de skærpede krav for håndtering af sygdom.

Instrukser og vejledninger

I vil desuden modtage instrukser ift.:

 • instrukser for hygiejne og adfærd (der tages udgangspunkt i afsnit 5.1 i Vejledningen)
 • instruks for håndtering af personale og børn med symptomer, der kunne være forenelige med COVID-19 (der skal tages udgangspunkt i punkt 2 i vejledningen)
 • instruks til håndtering af COVID-19-tilfælde blandt personale og elever, så det sikres, at nære kontakter til eventuelt syge modtager information herom

Skoleledelsen skal sikre, at alle medarbejdere kender til instrukser og vejledninger.

Kursus i håndhygiejne

Sundhedsplejen udarbejder en plan for undervisning af pædagogiske medarbejdere i håndvask med vand og flydende sæbe, hvornår der evt. benyttes håndsprit. Kurset skal gennemføres inden skolerne åbner og forventes gennemført tirsdag den 14. april 2020. 

Skolerne skal udarbejde følgende rutiner og arbejdsgange:

 • rutiner for håndvask (som tager udgangspunkt i Vejledningen)
 • instrukser for hygiejne og adfærd.

Fjernundervisningen i perioden

Der er en forventning om, at strukturen for fjernundervisning bliver endnu tydeligere, og at der etableres endnu mere virtuel undervisning. Skoleledelsen udarbejder rammer for fjernundervisningen som sikrer, at alle elever er i kontakt med deres lærer virtuelt hver dag, og der er fokus på den faglige kvalitet af fjernundervisningen.

Det fremgår af Regeringens plan for genåbning af skolerne, at afgangsprøverne erstattes af årskaraktererne.
Årskaraktererne gives senest muligt på skoleåret. I Frederikssund Kommune har vi valgt, at give årskarakterer i uge 25. Derfor skal skoleledelsen være i tæt dialog med 9. klasses-lærerne om, hvordan der gives årskarakterer.

Legetøj og undervisningsmateriale

Alt unødvendigt legetøj og konkret undervisningsmateriale lægges væk. Vær opmærksom på rengøringskravene ift. it-udstyr, legetøj og konkret undervisningsmateriale.

Fraværsregistrering

I perioden frem til 10. maj 2020 noterer skolen den enkelte elevs fravær og holder hyppig kontakt til forældrene, så vi sikrer os, at der hjemundervises, hvor det er aftalt. Fraværet registreres som ekstraordinært fravær.