Frederikssund Kommunes logo

Digital indskrivning i 0. klasse og SFO i skoleåret 2022/2023 – foregår i ugerne 44-49

Der er åbent for indskrivning i 0. klasse og SFO i skoleåret 2022/2023 i perioden 1. november til og med 12. december 2021. Indskrivningen foregår ved hjælp af NemID.

Link til elektronisk skoleindskrivning 

Informationsaftner om indskrivning og skolestart afholdes på skolerne i ugerne 44 eller 45. Invitation hertil sendes digitalt i oktober måned. Er der spørgsmål i forbindelse med indskrivningen kontaktes skolen.

Børn født i 2016 indskrives i 0. klasse til august 2022 via link til elektronisk skoleindskrivning. Ønskes barnet ikke i 0. klasse til august 2022, skal der søges om skoleudsættelse – ligeledes via link til elektronisk skoleindskrivning. Når indskrivningsperioden er slut, tager Frederikssund Kommune stilling til, om en eventuel skoleudsættelse kan bevilges, og forældrene vil modtage brev herom.

Børn født i 2015, som fik udsat skolestarten, skal indskrives i 0. klasse til august 2022 via link til elektronisk skoleindskrivning.

Udmeldelse af børnehaven sker automatisk, når dit barn indmeldes i en folkeskole/SFO i Frederikssund Kommune.

Hvis dit barn ikke indmeldes i en folkeskole/SFO i Frederikssund Kommune, skal du selv udmelde dit barn af børnehaven med en måneds varsel til den 1. i en måned.

Udmeldelse skal ske via dette link til den Digitale Pladsanvisning - Digital Pladsanvisning

Børn, der fylder fem år inden 1. oktober 2022, kan optages i 0. klasse til august 2022, hvis det vurderes, at de kan følge undervisningen i 1. klasse året efter. Indmeldelsesblanket fås ved henvendelse hos Børn og Skole via dette link: Skoleafdelingen

Plejebørn kan ikke indskrives digitalt af plejeforældre, da barnets cpr. nr. er knyttet til dets biologiske forældres cpr. nr. i registreringssystemet. Skolen, som barnet hører til ud fra bopælsadressen – også kaldet distriktsskolen, vil være behjælpelig med at indskrive.

Ved valg af privatskole eller en folkeskole i en anden kommune skal den ønskede skole/Kommune kontaktes omkring deres procedure for optagelse. Information om skolevalget skal dog også indtastes via link til elektronisk skoleindskrivning, da Frederikssund Kommune skal kende skolevalget. 

Børn har altid ret til at blive optaget på distriktsskolen. Byrådet kan dog beslutte at ændre skoledistriktsgrænser inden skolestarten, hvilket kan få betydning for, hvilken skole dit barn er sikret optagelse på.

Elever optages som hovedregel på den skole, som på forhånd er udpeget som distriktsskole ud fra bopælsadressen. Der er dog mulighed for at blive optaget på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads. Der optages ikke elever, som bor uden for distriktet, når det gennemsnitlige elevtal på klassetrinnet er 25 elever eller derover.

Der gives ikke befordringsgodtgørelse til elever, der efter forældrenes anmodning er optaget på en anden skole end distriktsskolen.