Frederikssund Kommunes logo

Tilskud til privat pasningsordning

- dagtilbudsloven § 80

Du har mulighed for at søge tilskud til en privat pasningsordning.

Der er udarbejdet en sammenligning over forskelle/ligheder mellem private/fleksible pasningsordninger og kommunale dagplejere.

Som forældre bør du være særligt opmærksom på om den private pasningsordning benytter den kommunalt udarbejdet Aftale om privat pasning med en privat pasningsordning eller om den private pasningsordning har udarbejdet deres egen. Vær særlig opmærksom på følgende:

 • Opsigelsesvarsel:  I Kommunale dagtilbud er opsigelsesvarslet 1 måned til den 1. i en måned
 • Regler omkring dit barns ferie og sygdom
 • Regler omkring den private pasningsordnings ferie og sygdom
 • Åbningstider og betaling for overtid

Herudover skal du være bekendt med at de private pasningsordninger ikke har mulighed for at benytte sig af tværfaglige fagpersoner, såsom psykologer, tale høre lærere, ergoterapeuter mm. Samarbejdet med disse vil foregå i jeres eget hjem.

Oversigt over private pasningsordninger med bopæl i Frederikssund Kommune.

Hvem kan få tilskud?

Du kan vælge økonomisk tilskud til en privat pasningsordning i stedet for en plads i et dagtilbud:

 • Når dit barn er digitalt opskrevet til en plads via den Digitale Pladsanvisning også for den periode, hvori du ønsker tilskud til en privat pasningsordning
 • Når du har børn i alderen 26 uger til 3 år 
 • Når dit barn jævnfør reglerne for visitation til dagtilbud kan tilbydes en plads i et kommunalt børnehus eller kommunal dagpleje 
 • Når du er bosat i kommunen
 • Når du ikke passer dit barn selv
 • Når du ikke modtager barsels-dagpenge eller orlovsydelse, dog kan Byrådet dispensere for én måned, hvor dit barn er under indkøring

Hvad skal du som forældre gøre?

Du skal sørge for, at dit barn, efter reglerne for Opskrivning, er digitalt opskrevet i den Digitale Pladsanvisning, også for perioden hvor du ønsker at modtage tilskud til en privat pasningsordning.

 • Søges der om plads i Frederikssund Kommunes Dagtilbud, når barnet er ældre end 26 uger, er der garanti for en plads 3 måneder efter opskrivningen.
 • Tilskud til en privat pasningsordning følger pasningsgarantien og bevilliges i disse tilfælde tidligst 3 måneder efter opskrivningen.

Ansøgningen om tilskud til en privat pasningsordning og Aftalen om privat pasning med privat pasningsordning skal sendes digitalt ved login med NemlD, pr. brev eller afleveres i borgercenteret senest 1 måned før den første i den måned, hvor du ønsker dit barn skal begynde i en privat pasningsordning.

Du kan søge om tilskud fra det tidspunkt, hvor dit barn kan tilbydes en plads i en kommunal institution eller kommunal dagpleje. 

Tilskuddet bortfalder:

 • Når pasningen ophører
 • Den måned, hvor dit barn fylder 3 år
 • Fra den dato, hvor dit barn begynder i et andet pasningstilbud, der er støttet af offentlige midler 
 • Hvis  du fraflytter kommunen. Du har pligt til at oplyse kommunen om eventuel flytning.

Pasningsgaranti

Hvis pasningsaftalen med den private pasningsordning ophører, og du ønsker dit barn passet i kommunalt dagtilbud, skal du kontakte Pladsanvisningen. Hører dit barn under pasningsgarantien, er Frederikssund Kommune forpligtet til at give dit barn et dagtilbud senest 3 måneder efter pasningsaftalens ophør. Under Pladsanvisning finder du reglerne for visitation til dagtilbud i Frederikssund Kommune

Tilskuddets størrelse og udbetaling

Frederikssund Kommune giver tilskud i henhold til lovgivningen.

Kommunens godkendelse af en privat pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud.

Tilskuddet udgør højst 75 % af dine dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

Tilskud i 2020:

 • Ved pasning på fuld tid udgør det maksimale tilskud for 0-2 årige: kr. 6.558 pr. måned. 
 • Ved pasning under 30 timer om ugen reguleres tilskuddet forholdsmæssigt 

Vær opmærksom på, at den dokumenterede udgift til den private pasningsordning skal udgøre minimum kr. 8.744 pr. måned, for at opnå det fulde tilskud på kr. 6.558.

Tilskuddet er skattefrit for dig, men skattepligtigt for børnepasseren.

Tilskuddet overføres månedsvis forud til din NemKonto, så det normalt er til disposition senest den 1. i måneden.

Godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger

Frederikssund Kommune skal godkende den private pasningsordning, som du/I har valgt samt de fysiske rammer, hvor dit barn skal passes. Kommunen fører tilsyn med ordningen. Kommunen indhenter børneattest på den private passer samt alle beboere, som er fyldt 15 år og som bor på adressen, hvor dit barn skal passes.

Procedure for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger er godkendt af Opvækstudvalget den 1. oktober 2018. 

Din anmodning om godkendelse som privat pasningsordning og dine kontaktoplysninger sendes digitalt ved login med NemlD, pr. brev eller afleveres i borgercenteret i din bopælskommune senest 3 måned før den første i den måned, hvor du ønsker at starte din private pasningsordning.

Løn og ansættelsesvilkår

Du kan vælge mellem to private pasningsordninger:

 • En ordning, hvor børnepasseren er en selvstændig erhvervsdrivende, der tilbyder privat pasning eller
 • En ordning, hvor du er arbejdsgiver og selv ansætter en børnepasser

Din forpligtelse overfor børnepasseren afhænger af, hvilken type pasningsordning, du vælger. Kommunen er ikke arbejdsgiver og har derfor ingen arbejdsgiverforpligtelser.

Ved en allerede godkendt privat pasningsordning:

 • Indgås der en skriftlig aftale mellem dig og den godkendte private pasningsordning
 • Du skal kun betale det aftalte vederlag for den private pasning og
 • Du har ingen forpligtelser efter lovgivningen med hensyn til indeholdelse af skat, arbejdsmarkedsbidrag og feriepenge m.v.

Når du er arbejdsgiver og selv ansætter en børnepasser

 • Indgås der en skriftlig aftale mellem dig og din børnepasser
 • Du har arbejdsgiveransvaret
 • Du udbetaler løn, også under ferie og sygdom til børnepasseren
 • Du indbetaler ATP, arbejdsmarkedsbidrag og feriepenge og
 • Du skal tegne en arbejdsskadeforsikring, hvis ansættelsen er over 400 timer om året

Fælles for begge private pasningsordninger

Ferie 
Du står selv for pasning af dit barn, når børnepasseren afholder ferie.

Sygdom 
Det er dit eget ansvar at sørge for pasning af dit barn ved børnepassers sygdom.

Fripladstilskud eller økonomisk friplads 
Det er ifølge Dagtilbudsloven ikke muligt, at søge hel- eller delvis økonomisk friplads til en privat pasningsordning.

Søskendetilskud 
Kommunen yder søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud og privat pasning. Søskendetilskuddet til en plads i en privat pasningsordning udgør 85 % af det beregnede søskendetilskud på den billigste kommunale plads i aldersgruppen 0-2 år. Der gives ikke søskendetilskud til børn i klub.

Opsigelse 
Opsigelsesvarslet er en aftale mellem dig og din børnepasser, og skal fremgå af pasningsaftalen. Hvis du eller din børnepasser ønsker at opsige pasningsaftalen, skal der sendes en kopi af den, af begge parter, underskrevne opsigelse til Frederikssund Kommune. Pasningsaftalen kan opsiges med kortere varsel, hvis både du og din børnepasser er enige herom. Ved misligholdelse af pasningsaftale kan opsigelsen ske med dags varsel. Frederikssund Kommune kan opsige den private pasningsordning i tilfælde af, at eventuelle henstillinger ikke efterkommes i forbindelse med tilsyn.

Klageadgang

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse i en given sag, kan du klage til Kommunalbestyrelsen inden fire uger, efter du har modtaget afgørelsen. Skriv sikkert til Dagtilbud via Digital Post ved at bruge linket: Login med NemID, som du finder her på siden. 

Det følger af Dagtilbudslovens regler, at klager over:

 • kommunens generelle fastsættelse af tilskuddets størrelse,
 • optagelse i et dagtilbud,
 • godkendelse af privat pasning eller tilbagekaldelse af en godkendelse, samt
 • andre kommunalt fastsatte retningslinjer for ordningen

alene kan indbringes for Kommunalbestyrelsen, idet der er tale om fastlæggelse af kommunens generelle serviceniveau. 

Hvis du mener, at kommunen ikke overholder den gældende lovgivning, kan du kontakte det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen.