Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Tilskud til privat pasningsordning

- dagtilbudsloven § 80

Du har mulighed for at søge tilskud til en privat pasningsordning.

Der er udarbejdet en sammenligning over forskelle/ligheder mellem private/fleksible pasningsordninger og kommunale dagplejere.

Oversigt over private pasningsordninger med bopæl i Frederikssund Kommune.

Hvem kan få tilskud?

Du kan vælge økonomisk tilskud til en privat pasningsordning i stedet for en plads i et dagtilbud:

 • Når dit barn er digitalt opskrevet til en plads via den Digitale Pladsanvisning.
 • Når du har børn i alderen 26 uger til 3 år 
 • Når dit barn jævnfør reglerne for visitation til dagtilbud kan tilbydes en plads i et kommunalt børnehus eller kommunal dagpleje 
 • Når du er bosat i kommunen
 • Når du ikke passer dit barn selv
 • Når du ikke modtager barsels-dagpenge eller orlovsydelse, dog kan Byrådet dispensere for én måned, hvor dit barn er under indkøring

Hvad skal du som forældre gøre?

Ansøgningen om tilskud til en privat pasningsordning og Aftalen om privat pasning med privat pasningsordning skal sendes digitalt ved login med NemlD, pr. brev eller afleveres i borgercenteret senest 1 måned før den første i den måned, hvor du ønsker dit barn skal begynde i en privat pasningsordning. Du kan søge om tilskud fra det tidspunkt, hvor dit barn kan tilbydes en plads i en kommunal institution eller kommunal dagpleje. 

  Tilskuddet bortfalder:

  • Når pasningen ophører
  • Den måned, hvor dit barn fylder 3 år
  • Fra den dato, hvor dit barn begynder i et andet pasningstilbud, der er støttet af offentlige midler 
  • Hvis  du fraflytter kommunen. Du har pligt til at oplyse kommunen om eventuel flytning.

  Pasningsgaranti

  Hvis pasningsaftalen med den private pasningsordning ophører, og du ønsker dit barn passet i kommunalt dagtilbud, skal du kontakte Pladsanvisningen. Hører dit barn under pasningsgarantien, er Frederikssund Kommune forpligtet til at give dit barn et dagtilbud senest 3 måneder efter pasningsaftalens ophør. Under Pladsanvisning finder du reglerne for visitation til dagtilbud i Frederikssund Kommune

  Tilskuddets størrelse og udbetaling

  Frederikssund Kommune giver tilskud i henhold til lovgivningen.

  Kommunens godkendelse af en privat pasningsaftale er en forudsætning for udbetaling af tilskud.

  Tilskuddet udgør højst 75 % af dine dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

  Tilskud i 2019:

  • Ved pasning på fuld tid udgør det maksimale tilskud for 0-2 årige: kr. 5.706,00 pr. måned
  • Ved pasning under 30 timer om ugen reguleres tilskuddet forholdsmæssigt 

  Tilskuddet er skattefrit for dig, men skattepligtigt for børnepasseren.

  Tilskuddet overføres månedsvis forud til din Nem-konto, så det normalt er til disposition senest den 1. i måneden.

  Godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger

  Frederikssund Kommune skal godkende den private pasningsordning, som du/I har valgt samt de fysiske rammer, hvor dit barn skal passes. Kommunen fører tilsyn med ordningen. Kommunen indhenter børneattest på den private passer samt alle beboere, som er fyldt 15 år og som bor på adressen, hvor dit barn skal passes.

  Procedure for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger er godkendt af Opvækstudvalget den 1. oktober 2018. 

  Din anmodning om godkendelse som privat pasningsordning og dine kontaktoplysninger sendes digitalt ved login med NemlD, pr. brev eller afleveres i borgercenteret i din bopælskommune senest 3 måned før den første i den måned, hvor du ønsker at starte din private pasningsordning.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Du kan vælge mellem to private pasningsordninger:

  • En ordning, hvor børnepasseren er en selvstændig erhvervsdrivende, der tilbyder privat pasning eller
  • En ordning, hvor du er arbejdsgiver og selv ansætter en børnepasser

  Din forpligtelse overfor børnepasseren afhænger af, hvilken type pasningsordning, du vælger. Kommunen er ikke arbejdsgiver og har derfor ingen arbejdsgiverforpligtelser.

  Ved en allerede godkendt privat pasningsordning:

  • Indgås der en skriftlig aftale mellem dig og den godkendte private pasningsordning
  • Du skal kun betale det aftalte vederlag for den private pasning og
  • Du har ingen forpligtelser efter lovgivningen med hensyn til indeholdelse af skat, arbejdsmarkedsbidrag og feriepenge m.v.

  Når du er arbejdsgiver og selv ansætter en børnepasser

  • Indgås der en skriftlig aftale mellem dig og din børnepasser
  • Du har arbejdsgiveransvaret
  • Du udbetaler løn, også under ferie og sygdom til børnepasseren
  • Du indbetaler ATP, arbejdsmarkedsbidrag og feriepenge og
  • Du skal tegne en arbejdsskadeforsikring, hvis ansættelsen er over 400 timer om året

  Fælles for begge private pasningsordninger

  Ferie 
  Du står selv for pasning af dit barn, når børnepasseren afholder ferie.

  Sygdom 
  Det er dit eget ansvar at sørge for pasning af dit barn ved børnepassers sygdom.

  Fripladstilskud eller økonomisk friplads 
  Det er ifølge Dagtilbudsloven ikke muligt, at søge hel- eller delvis økonomisk friplads til en privat pasningsordning.

  Søskendetilskud 
  Kommunen yder søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud og privat pasning. Søskendetilskuddet til en plads i en privat pasningsordning udgør 85 % af det beregnede søskendetilskud på den billigste kommunale plads i aldersgruppen 0-2 år. Der gives ikke søskendetilskud til børn i klub.

  Opsigelse 
  Opsigelsesvarslet er en aftale mellem dig og din børnepasser, og skal fremgå af pasningsaftalen. Hvis du eller din børnepasser ønsker at opsige pasningsaftalen, skal der sendes en kopi af den, af begge parter, underskrevne opsigelse til Frederikssund Kommune. Pasningsaftalen kan opsiges med kortere varsel, hvis både du og din børnepasser er enige herom. Ved misligholdelse af pasningsaftale kan opsigelsen ske med dags varsel. Frederikssund Kommune kan opsige den private pasningsordning i tilfælde af, at eventuelle henstillinger ikke efterkommes i forbindelse med tilsyn.

  Pasningsgaranti

  Hvis pasningsaftalen med den private pasningsordning ophører, og du ønsker dit barn passet i kommunalt dagtilbud, skal du kontakte Pladsanvisningen. Hører dit barn under pasningsgarantien, er Frederikssund Kommune forpligtet til at give dit barn et dagtilbud senest 3 måneder efter pasningsaftalens ophør.

  Klageadgang

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse i en given sag, kan du klage til Kommunalbestyrelsen inden fire uger, efter du har modtaget afgørelsen. Skriv sikkert til Dagtilbud via Digital Post ved at bruge linket: Login med NemID, som du finder her på siden. 

  Det følger af Dagtilbudslovens regler, at klager over kommunens generelle fastsættelse af tilskuddets størrelse, optagelse i et dagtilbud, godkendelse af privat pasning eller tilbagekaldelse af en godkendelse, samt andre kommunalt fastsatte retningslinjer for ordningen alene kan indbringes for Kommunalbestyrelsen, idet der er tale om fastlæggelse af kommunens generelle serviceniveau. 

  Hvis du mener, at kommunen ikke overholder den gældende lovgivning, kan du kontakte det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen.