Kontakt
Genoptræning


22. januar 2008


Den kommunale genoptræning

I vore dage foregår den kommunale genoptræning efter to forskellige lovgivninger. Der er genoptræningen efter Serviceloven som kommunerne gennem mange år har haft ansvar for, og der er genoptræningen efter Sundhedsloven – en opgave som før amternes nedlæggelse hørte hjemme på sygehusene.

Har en patient brug for genoptræning efter indlæggelse eller ambulant behandling, sender sygehuset en genoptræningsplan til Træningsenheden i Frederikssund Kommune. Træningsenheden indkalder patienten og udfærdiger et program for genoptræningen. Træning efter Sundhedsloven foregår primært på Ældrecentret Tolleruphøj i Frederikssund.

Genoptræning på stor bold

Træningen efter Serviceloven foregår efter Træningsenhedens vurdering af borgerens behov. Terapeuterne vurderer om træningen mest hensigtsmæssigt foregår på et af kommunens seks træningscentre eller som hjemmetræning. Al genoptræning varetages af kommunens ergo - og fysioterapeuter.

Fokus på genoptræningen
Sidste år fik cirka 1500 borgere genoptræning i kommunalt regi. Af dem fik de 466 patienter genoptræning efter Sundhedsloven. Knap 1000 borgere fik genoptræning efter Serviceloven. Længden af træningsforløbene var meget forskellig afhængig af borgerens behov.

Efter kommunalreformen og overtagelsen af et stort antal genoptræningsopgaver fra sygehusene har Frederikssund Kommune ifølge ledende terapeut Connie Bendt haft særlig fokus på genoptræningsindsatsen. Her et år efter reformen kan hun derfor også konstatere at der ikke er ventetid på genoptræning i Frederikssund – hverken efter Sundhedsloven eller Serviceloven.

Borgere med hjerneskade
Et særligt område er genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade efter hjerneblødning eller blodprop eller efter ulykker. Hjerneskadede borgere tilbydes genoptræning i deres eget nære miljø, og indsatsen foregår i et tæt samarbejde mellem de forskellige involverede kommunale afdelinger.

Hvis borgeren derudover har nogle behov der kræver yderligere ekspertise, foregår det ligesom tidligere med hjælp der hentes udefra. Der er således ikke ændret på kommunens serviceniveau over for de hjerneskadede borgere.

Træningsenheden styrker i år indsatsen over for de hjerneskadede. Ledende terapeut Connie Bendt fortæller at der i løbet af året bliver uddannet terapeuter specielt til genoptræningen af de hjerneskadede.

Kommunen og den lokale afdeling af Hjerneskadeforeningen har en løbende dialog om forbedring af indsatsen. Både forening og kommune er opmærksomme på forløbet af den enkelte hjerneskadede borgers møde med kommunen. – Målet er, siger Connie Bendt, at patienter og pårørende møder en serviceorienteret organisation med dem selv i centrum for indsatsen.

Der er medarbejdere fra ældre- og socialområdet og genoptræningsområdet involveret i hver enkelt borgers sygdomsforløb. Er der mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet, er Jobcentret også med. – Der er derfor brug for koordination mellem fagområderne hvis indsatsen skal lykkes, siger den ledende terapeut.

Der skal i år udarbejdes en model for god praksis for det interne samarbejde i kommunen i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade.

Kvalitetsstandard for træningen
Kommunen skal hvert år fastlægge en standard for kvaliteten af den kommunale genoptræning og vedligeholdelsestræning. Kvalitetsstandarden for 2008 blev behandlet på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget møde her i januar og er nu sendt i høring i ældre- og handikaprådene.

Den nye kvalitetsstandard præciserer bedre end tidligere hvordan borgerne er sikret den træning de har ret til. Man kan nu også se hvilken sagsbehandlingstid der kan forventes. Og borgerne er sikret ved hjælp af skriftlige aftaler.

Der er ikke ændret i serviceniveauet for træning, bortset fra selvtræningstilbudene. Det har hidtil været sådan at en borger kunne fortsætte med selvtræning ud over den tilkendte tid, blot der ikke var venteliste. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at administrere, så nu er reglen at man efter afslutning af alle slags træningstilbud selv skal fortsætte sin træning på anden vis.

Og med hensyn til genoptræningens længde er det nu præciseret at den fortsætter, så længe der er fremgang i borgerens funktionsniveau.

Foto: En træningssituation – illustrationen indgår i en kommende pjece fra Træningsenheden.

 

 

Nyheder om Sundhed

22. januar 2008
Den kommunale genoptræning foregår som tidligere efter Serviceloven, men efter amternes nedlæggelse også efter Sundhedsloven.

Se nyhedsarkiv


Printet fra www.frederikssund.dk
Findes på denne sti: /content/dk/omrader/sundhed/nyheder_om_sundhed/nyheder_2008/genoptraning_i_kommunalt_regi
Senest opdateret den 22. januar 2008.